Koncepcja pracy szkoły

logo

Spis treści

Cele szkoły

 

Cele ogólne

Szkoła realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, a w szczególności respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Międzynarodowego Pakietu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła:

1.     Stwarza uczniom warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2.   Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do:

·      w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej- uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także dalszego kształcenia w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości,

·      w przypadku technikum - uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

·      po zmianie od 1 września 2012 r.- uczniom klas ZSZ i technikum- uzyskiwania w trakcie nauki świadectw potwierdzających zdanie egzaminów z kwalifikacji przewidzianych w podstawie programowej w danym zawodzie, a po ukończeniu nauki i zdaniu wszystkich kwalifikacji uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3.      3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

4.      4. Umożliwia rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych uczniów.

5.      5. Kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków i wieku, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

6.    6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich rozwoju emocjonalnego i potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez realizację treści przewidzianych w rocznym planie pracy    szkoły, szkolnym planie nauczania, w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.

7.      7. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej.

8.  Udziela uczniom potrzebującym pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

9. Współpracuje z rodzicami uczniów oraz środowiskiem lokalnym.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja