Koncepcja pracy szkoły

logo

Spis treści

Charakterystyka szkoły

 

Dane szkoły

 

Lokalizacja

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu ma swoją siedzibę przy ulicy Słowackiego 37.

W skład Zespół Szkół wchodzą następujące szkoły:

I. Szkoły dla młodzieży:

- Technika z czteroletnim cyklem kształcenia:

  •      Technikum Budownictwa: kształcenie w 2 zawodach- technik budownictwa i technik drogownictwa
  •   Technikum Mechaniczne: kształcenie w 2 zawodach- technik mechanik i technik pojazdów samochodowych

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcenie w następujących zawodach:

  •         technolog robót wykończeniowych w budownictwie (trzyletni okres nauczania)
  •         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (trzyletni okres nauczania)
  •         mechanik pojazdów samochodowych(trzyletni okres nauczania)

II. Szkoły dla dorosłych:

  • Policealna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
  1. Technik Informatyk (4-semestralne)
  2. Technik BHP (2 semestralne)
  3. Technikum Uzupełniające Mechaniczne dla dorosłych
  4. Technikum Uzupełniające Budowlane dla dorosłych

Kierunki nauczania są dostosowane przede wszystkim do potrzeb rynku pracy.

 

 

 Historia i tradycja szkoły

 

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu od początku swojego istnienia tj. przez 55 lat wykształciło ponad 15 tys. absolwentów. Pierwsza nazwa szkoły to Szkoła Rzemiosł Budowlanych powołana w 1958 r. Z upływem lat placówka rozwijała się, rosła liczba specjalności i kierunków kształcenia. W roku szkolnym 1963/1964 liczba uczniów wynosiła 500 i co jest godne odnotowania po raz pierwszy w szkole pobierały nauki dziewczęta. W 1965 r. powołano do życia Technikum Budownictwa Wiejskiego a w 1969 Technikum Budownictwa Ogólnego. Szkoła miała wtedy oficjalną nazwę Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Budowlana. W czerwcu 1969r. oddano do użytku nowy budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Lata 70-te to lata największego rozwoju szkoły. W kwietniu 1972 r. otwarto nowy internat dla 300 uczniów. W 1975 r. nadano szkole nową nazwę Zespół Szkół Budownictwa, w środowisku lokalnym nazywaną do dziś sandomierską “Budowlanką”. W roku szkolnym 1974/1975 rozpoczęło swą działalność Technikum Przemysłu Szklarskiego przemienione na początku lat 80-tych w Technikum Chemiczne. W związku z pracami rewaloryzacyjnymi na sandomierskiej Starówce wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, dlatego w roku 1976 powołano do życia Liceum Zawodowe ze specjalnością konserwatora zabytków architektury. Istniało ono do 1984 r. Pod koniec lat 80‑tych w szkole uczyło się ponad 1250 uczniów. Zmieniający się dynamicznie rynek pracy od lat 80-tych wymusił wielokrotne modyfikacje oferty kształcenia zawodowego w naszej szkole. Efektem tych zmian było wprowadzanie nowych kierunków kształcenia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rynku pracy. W latach 90-tych utworzono Technikum Ochrony Środowiska, Liceum Zawodowe renowacji zabytków architektury i Liceum Techniczne o profilu kształtowanie środowiska, Liceum Techniczne o profilu analiza chemiczna oraz roczne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik bhp. W 1994 r. nadano Zespołowi Szkół Budownictwa imię profesora Zbigniewa Strzeleckiego. Nasz patron to były profesor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, mający ogromne zasługi w zabezpieczeniu sandomierskiej starówki przed osuwaniem. Obecną nazwę Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu  nosi od 2002 roku. W 2003 roku wdrożono pionierskie kształcenie w zawodzie technik rzemiosł artystycznych. W kolejnych latach wprowadzono do oferty edukacyjnej szkoły, kształcenie w zawodach technik informatyk, technik drogownictwa, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego a w 2012 roku kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Szkoła od wielu lat prowadzi systematyczną wymianę grup młodzieży ze szkołą Gewerbliche Schulen w partnerskim mieście Emmendingen w Niemczech oraz współpracuje ze szkołą kamieniarsko-artystyczną w Horicach w Czechach. Od 1996 r. szkoła jest członkiem Izby Przemysłowo- Handlowej.

 

 

Zespół Szkół obecnie

 

Do kompleksu szkolnego Zespołu Szkół przy ul. Słowackiego 37 w Sandomierzu należy budynek główny szkoły, budynek pracowni szkolnych oraz nowoczesny kompleks zewnętrznych boisk sportowych, zrealizowany w ramach programu „Orlik 2012”. W roku szkolnym 2011/2012 naukę pobierało 522 uczniów w tym 189 w Zasadniczej Szkole Zawodowej, 333 w technikach oraz 53 słuchaczy szkół dla dorosłych. Szkoła posiada szeroką ofertę kształcenia, którą zmienia w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy. Część absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej kontynuuje naukę odpowiednio na wyższych uczelniach technicznych zgodnie ze zdobytym wykształceniem średnim lub w Technikach Uzupełniających.

Zespół Szkół jest jedyną szkołą w powiecie, która kształci przyszłych adeptów branży budowlanej, motoryzacyjnej, ochrony środowiska i drogownictwa. To dziedziny, w których postępem techniczno-technologicznym jest szczególnie szybki. Dla szkoły to ogromne wyzwanie by w kształceniu zawodowym uwzględniać te zmiany. To warunek niezbędny do skutecznego przygotowania przyszłych absolwentów do wymagającego rynku pracy.

 

 

Kadra

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną w liczbie 57 nauczycieli (28 dyplomowanych, 14 mianowanych, 7 kontraktowych, 3 stażystów oraz 5 specjalistów nauczających przedmioty zawodowe), którzy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w umiejętny sposób przygotowują młodzież do egzaminów zewnętrznych..

 

W roku szkolnym 2012/2013 w ZSTiO zatrudnionych jest:

- 41 nauczycieli pełnozatrudnionych

- 16 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Spośród nich 52 nauczycieli posiada pełne wymagane kwalifikacje, a 5 osób zatrudnionych jest w oparciu o art. 7 ust 1a-d ustawy o systemie oświaty.

Struktura zatrudnionych nauczycieli przedstawia się następująco:

1)      według stażu pracy w szkolnictwie:

a) ponad 30 – letni staż pracy – 7 osób

b) ponad 20 – letni staż pracy – 24 osoby

c) ponad 10 – letni staż pracy – 14 osób

d) ponad 5 – letni staż pracy – 9 osób

e) młodzi nauczyciele (do 5 lat) – 3 osoby.

2)      według stopnia awansu zawodowego:

a) nauczyciele dyplomowani – 28 osób

b) nauczyciele mianowani – 14 osób

c) nauczyciele kontraktowi – 7 osób

d) nauczyciele stażyści – 3 osoby

e) osoby bez stopnia awansu zawodowego – 5 osób.

Zatrudnieni nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjaliści, profesjonalnie przygotowani do pracy w szkole ponadgimnazjalnej.

 

 

Baza szkoły

 

Baza lokalowa to 3 kondygnacyjny budynek główny szkoły wraz z salą gimnastyczną o pow. użytkowej szkoły 3000m2.12m.2, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne oraz 2 kondygnacyjny budynek pracowni szkolnych o powierzchni użytkowej 1658 m², w którym odbywają się zajęcia z praktycznej nauki zawodu. Do dyspozycji uczniów jest kompleksem boisk sportowych – „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne) znajdujący się na terenie szkoły. Efektywne nauczanie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej i dydaktyczno-technicznej, która stale jest rozwijana i unowocześniania. Budynek pracowni szkolnych, poddany został w ostatnich latach gruntownej modernizacji; przeprowadzona została wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, remont i docieplenie dachu, elewacji zewnętrznej oraz wymiana instalacji odgromowej. W tym budynku dokonano również kompleksowego remontu pracowni specjalistycznych, sal lekcyjnych, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych. Wyposażono pracownie m.in. sztukatorską, obróbki ręcznej i mechanicznej, samochodową, murarską w niezbędne pomoce i sprzęt. Baza dydaktyczno-techniczna podlega systematycznemu doposażeniu i modernizacjom. W ramach realizowanego projektu z POKL , doposażono laboratorium chemiczne i pracownie drogownictwa. Większość pracowni posiada sprzęt multimedialny rzutnik, projektor, komputer lub laptop. Dwie pracownie posiadają tablice interaktywne. Uczniowie i nauczyciele mają ponadto do swojej dyspozycji pracownie informatycznych, posiadające specjalistyczne oprogramowanie m.in. AUTOCAD, Norma PRO. COREL DRIVE. Na terenie szkoły jest dostęp do mobilnego Internetu.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu dysponujemy:

- 21 pomieszczeniami edukacyjnymi (sale lekcyjne mieszczące po około 30 miejsc uczniowskich);

- 2 salami ćwiczeniowymi do nauki języków obcych;

- 8 pracowniami do praktycznej nauki zawodu;

- 1 salą gimnastyczną;

- 1 salką do tenisa stołowego;

- 1 siłownią;

- 6 salami komputerowymi

Ponadto:

- we większości sal znajduje się komputer

- w kilku salach sprzęt DVD

- tablicę interaktywną

- łącze internetowe

- dziennik elektroniczny

Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem, który jest wzbogacany zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli oraz ogólnodostępnym centrum multimedialnym, co pozwala młodzieży na korzystanie z technologii informacyjnych.

 Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy, przedsiębiorstwach czy instytucjach, zlokalizowanych najczęściej na terenie całego powiatu sandomierskiego. Wysyłamy uczniów do ok.40 firm na podstawie dwustronnie podpisanych umów. Współpracujemy z wiodącymi w Polsce i świecie producentami i firmami budowlanymi m.in.: HENKEL CERESIT, FAKRO, YTONG, SANITEC KOŁO, ROCKWOOL, ICOPAL, Cementownia Ożarów w zakresie organizowania szkoleń dla uczniów i nauczycieli, pozyskiwania środków i pomocy dydaktycznych.

 

Uczniowie

 

Nasi uczniowie pochodzą głównie z terenu Powiatu Sandomierskiego i ościennych, w zdecydowanej większości ze środowisk wiejskich. Głównym celem uczniów i ich rodziców jest kształcenie w kierunku przygotowania do zawodu. Wysokie aspiracje edukacyjne wykazuje niewielka grupa uczniów. Uczniowie Technikum obok przygotowania zawodowego, przygotowywani są także do egzaminu maturalnego. Środowisko, z którego pochodzi młodzież kształcąca się w Zespole Szkół jest zróżnicowane. Sytuacja materialna naszych uczniów jest zróżnicowana, u wielu z nich bardzo trudna. Problemy wychowawcze z naszymi uczniami wynikają najczęściej z zaniedbań środowiskowych, niewydolności wychowawczej rodziców/opiekunów, niekiedy z patologii występujących w ich rodzinach, niskiego statusu społecznego, eurosieroctwa, sieroctwa, braku dobrych wzorców, niskiej motywacji do nauki. Wiele rodzin naszych uczniów korzysta z pomocy materialnej przyznawanej przez MOPS co świadczy o niskim statusie ekonomicznym ich. Niektórzy rodzice naszych podopiecznych emigrują za granicę w celach zarobkowych co utrudnia znacznie współpracę z nimi. Pomimo tylu negatywnych zjawisk występujących w środowisku rodzinnym, młodzież,  która do nas trafia nie charakteryzuje się (poza wyjątkowymi przypadkami) zdemoralizowaniem czy aspołecznością. Zdecydowana większość uczniów szkoły, planuje zaraz po zakończeniu edukacji podjąć  pracę zarobkową (przeważnie za granicą) w celu podwyższenia standardu życia. Coraz częstym zjawiskiem występujących wśród uczniów jest podejmowanie pracy dorywczej w trakcie roku szkolnego co wpływa destrukcyjnie na proces edukacyjny tych uczniów. Dzieje się tak z powodu niedostatków finansowych lub zaburzonego systemu wartości. Uczniowie uczęszczający do technikum często posiadają lepszą sytuację materialną, są bardziej wspierani przez swoje środowisko rodzinne, rodzice lepiej współpracują ze szkołą. Część uczniów planuje kontynuowanie edukacji na studiach wyższych Naszym celem jest nie tylko wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności i wiedzę, ale także kreowanie właściwych społecznie postaw i dobre przygotowanie na rynek pracy, bądź kontynuowanie edukacji.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja