Patron szkoły

logo

Ikonka 4 Vulcan

Ikonka 3 Plan lekcji

Ikonka 2 moodle 2.0

Rekrutacja Zstio 2022 23

Ikonka 5 BIP

Zbigniew Strzelecki urodził się 23 sierpnia 1922 roku w Krakowie. W rodzinnym mieście ukończył gimnazjum ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego. We wrześniu 1939 roku, jako ochotnik w stopniu szeregowca służył w jednostce Wojska Polskiego na terenie województwa lubelskiego. Po zakończeniu walk wrócił do Krakowa. W 1940 roku rozpoczął naukę w Krakowskiej Szkole Budowlanej. W szkole tej nauczycielami byli profesorowie Akademii Górniczej. W 1942 roku uzyskał dyplom technika mostowego. Od 1942 roku do końca wojny pracował jako technik w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Krakowie. Równocześnie kontynuował naukę ucząc się na tajnym nauczaniu. W styczniu 1945 roku, z chwilą zakończenia działań wojennych  w Krakowie wstąpił do Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Wandy.
Od października 1945 roku podjął studia wyższe na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Jako student ostatniego roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Górnictwa. 
Od sierpnia 1949 roku rozpoczął pracę w kopalni węgla kamiennego “Bielszowice” jako nadgórnik. Równocześnie przygotował z tego zakresu pacę dyplomową u prof. Feliksa Zalewskiego. Obronił ją 20 lutego 1951 r. z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał dyplom inżyniera górnika i magistra nauk technicznych.
Dla zdobycia doświadczenia zawodowego i dalszego poszerzenia swych umiejętności inżyniersko - produkcyjnych wrócił do pracy w przemyśle górnictwa węglowego. Tam kolejno pełnił funkcję: asystenta głównego inżyniera kopalni, kierownika pola, głównego inżyniera planowania technicznego. 1953/54 pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Organizacji Pracy Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. Z uwagi na stan zdrowia od roku akademickiego 1954 / 55 na stałe związał się z Akademią Górniczo-Hutniczą. Pracował w Zakładzie Górnictwo II, a następnie na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Głębienia Szybów i Odbudowy Górniczej, gdzie w 1956 r. uzyskał awans na adiunkta. Odbiciem zainteresowań i badań naukowych profesora Zbigniewa Strzeleckiego była dysertacja doktorska pt. ”Fizyko-mechaniczne własności skał płynnych mrożonych podczas głębienia szybów”. Przygotował ją pod kierunkiem naukowym prof. Feliksa Zalewskiego i obronił 9 maja 1962 r. Stała się ona podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Dalsze wyniki prowadzonych badań naukowych w tym zakresie, pozwoliły na opublikowanie rozprawy i odbycie przewodu habilitacyjnego na Wydziale Górniczym AGH.

W jego wyniku w 1964 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie projektowania i budowy kopalń. Od 1956 r. został powołany na stanowisko docenta etatowego w Katedrze Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej Astrzel2GH. Uchwałą Rady Państwa w 1971 r. nadano mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1979 r. profesora zwyczajnego. Opracował ogółem 250 prac o charakterze naukowo-badawczym, orzeczeń dla różnych jednostek gospodarki narodowej, rozpraw naukowych, podręczników dydaktycznych i skryptów. Prowadził i kierował licznymi pracami naukowo-badawczymi, które obejmowały cały szereg problemów związanych z zabezpieczeniem szybów i wyrobisk w kopalniach. Od 1954 roku, wspólnie z profesorem F. Zalewskim pracował nad ratowaniem starych dzielnic zabytkowych miast w Lublinie, Jarosławiu, Kłodzku, a później innych miast zagrożonych m.in. oddziaływaniem wyrobisk podziemnych. Od 1964 roku pracował nad zabezpieczaniem Starówki w Sandomierzu. Zespół Naukowy z AGH pod kierownictwem prof. Z. Strzeleckiego opracował metodę zabezpieczania pod względem górniczym i budowlanym, czyli metodę „Z – S”. Inaczej „zabezpieczania starówek” lub „Zalewskiego – Strzeleckego”. Prace naprawcze polegały na tym, że wyrobiska które należało zachować zostały wzmocnione obudowami wtórnymi, zaś wyrobiska zbędne są likwidowane przez szczelne podsadzenie zagęszczoną podsadzką lessową lub lessowo – cementową. Metodę tą poza Sandomierzem, z powodzeniem zastosowano w Opatowie, Lublinie, Rzeszowie, Klimontowie, Krasnymstawie, Bodzentynie, Bystrzycy Kłodzkiej, Jarosławiu, Kłodzku i Łucku.
Dzięki podjętym pracom pod kierunkiem profesora Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu określony został zasięg podziemnych wyrobisk, oraz obraz labiryntu piwnic tworzących drugie kilkukondygnacyjne podziemne miasto. Gdy w 1967 roku podczas prac zabezpieczających pod budynkiem przy ówczesnej ul. Skopenki nr 1 odkryto interesujące komory i przejścia pochodzące z XV wieku postanowiono, aby część podziemi miejskich Sandomierza zachować i udostępnić turystom jako “sandomierskie lochy”. W miarę postępu prac dokonane zostały dalsze odkrycia nowych wyrobisk godnych zachowania i w ten sposób powstał ich ciąg długości 450m. od Kamienicy Oleśnickich do Ratusza. Podziemna Trasa Turystyczna objęła trzy kondygnacje. Podobnie jak w Sandomierzu, doszło do uruchomienia podziemnych tras w Jarosławiu, Kłodzku, Opatowie.

 

 

 

 

strzel3Utworzenie trasy turystycznej w podziemiach Sandomierza stanowi trwały pomnik działalności dawnych mieszkańców, przypomina o zagrożeniu, które mogło doprowadzić do zniszczenia miasta oraz upamiętnia wysiłek wielu ludzi, którzy podjęli dzieło ratowania miasta. Najbardziej zasłużeni członkowie Zespołu Naukowego z AGH wraz z jego kierownikiem profesorem Zbigniewem Strzeleckim, zostali wówczas za wybitne zasługi w rewaloryzacji zabytków miasta odznaczeni przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Sandomierza medalem “ Zasłużonemu dla miasta Sandomierza” i medalem “ Za Zasługi Dla Województwa Tarnobrzeskiego”. Za prace naukową, dydaktyczno-wychowawczą i społeczną, wyróżniono profesora Zbigniewa Strzeleckiego szeregiem odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Ratownika Górniczego, odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego. Uhonorowany też został nadaniem Stopnia Generalnego Dyrektora Górniczego, wieloma nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodami Rektora AGH i innymi. Profesor Zbigniew Strzelecki odszedł nagle 27 stycznia 1988 roku. Jak określiła prasa – odszedł "Wielki Ratowniczy zabytkowych miast i wawelskiego wzgórza, ceniony nauczyciel akademicki. W osobie Profesora Zbigniewa Strzeleckiego nauka i oświata polska utraciła szanownego i otaczanego powszechną sympatią pracownika naukowego" 11 października 1994 roku staraniem dyrekcji, grona pedagogicznego i młodzieży nadano Zespołowi Szkół Budownictwa w Sandomierzu imię prof. Zbigniewa Strzeleckiego. Podczas uroczystości obecni byli min. prof. dr hab. Mirosław Handke – rektor AG-H, prof. dr hab. Kazimierz Czopek – dziekan wydziału górnictwa AG-H oraz dr Tomasz Strzelecki – syn patrona szkoły , władze wojewódzkie i kuratorium oświaty w Tarnobrzegu , włodarze miasta, dyrekcja i grono pedagogiczne oraz młodzież. Wszyscy chętni, którzy chcieli by bliżej zaznajomić się z osobą profesora mogą zwiedzić stałą wystawę poświęconą prof. Zbigniewowi Strzeleckiemu znajdującą się w sali biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu.

 

 

 

 

Pamiątki po prof. Zbigniewie Strzeleckim w zbiorach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu 
Od 1994 r. prof. Zbigniew Strzelecki jest patronem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Szkoła przyjmując jego imię z sukcesem zabiegała o przekazanie jej Jego bogatej spuścizny. Licząca ponad tysiąc obiektów kolekcja została opracowana umożliwiając jej odpowiednie przechowywanie i prezentację podczas najważniejszych uroczystości związanych z życiem Szkoły.
Kolekcja została podzielona na 15 części (A – Życiorys; B – Patron Szkoły; C – Teczka Prof. Feliksa Zalewskiego; D – Prasa (wycinki prasowe); E – Kariera nauka i zawodowa; F – Rzeczy osobiste; G – Opracowania, sprawozdania z prac zabezpieczających; H – Książki Zbigniewa Strzeleckiego; I – Artykuły Zbigniewa Strzeleckiego (opublikowane i maszynopisy); J – Negatywy fotografii; K – Korespondencja; L – Nagrody odznaczenia, wyróżnienia, medale; M – Proporczyki; N – Fotografie; O – Dokumentacja Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie).
O podziale obiektów do poszczególnych części decydowało kryterium tematyczne, lub rodzaj obiektu. Układ ten okazał się najwłaściwszy
ze względu na rozmiary i charakter kolekcji, nie przeszkodził jednak w zachowaniu jej spójności.
Wielkość poszczególnych części jest zróżnicowana i wynika z ilości przekazanych obiektów, oraz przyjętych kryteriów podziału.
Do najliczniejszych części kolekcji należy zbiór fotografii – 150 obiektów, dokumentacja kariery naukowej i zawodowej – 120, zbiór nagród odznaczeń, wyróżnień i medali – 60, materiały z prac zabezpieczających zabytkowych miast w Polsce – 58.
Mimo mniejszej liczebności inne części kolekcji zawierają również wiele interesujących obiektów. Wśród nich należy wymienić związane
z przełomowymi momentami życia Z. Strzeleckiego np. wyciąg z księgi urodzeń (sygn. A-6), fragment umundurowania z wojny obronnej 1939 r. (F-11), okupacyjny ausweis (F-5), dokumentacja podjęcia pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej (E-39), maszynopis pracy doktorskiej
(E-1) i habilitacyjnej (E-2), czy akt nadania tytułu profesora (E-15).
Ze względu na wybór prof. Zbigniewa Strzeleckiego na Patrona Szkoły należy podkreślić znaczną ilość materiałów dotyczących jego związków z Sandomierzem. Są one wynikiem jego pracy nad zabezpieczeniem dzielnicy staromiejskiej. Pamiątkami po niej są opracowania (G 39-48), materiały z kwerend archiwalnych (E-115), oraz otrzymane nagrody za wykonaną pracę od władz Sandomierza i województwa tarnobrzeskiego (L 4, 6, 23, 46, 48).
Zbiory prof. Z. Strzeleckiego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących pełnią funkcje wychowawczą i dydaktyczną, przez oddziaływanie i kształtowanie postaw uczniów, oraz wykorzystywanie elementów kolekcji na lekcjach historii. Dzięki systematyzacji zbiory mogą również służyć za cenną bazę dla historycznych i technicznych badań naukowych. 

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja