Koncepcja pracy szkoły

logo

Spis treści

KONCEPCJA PRACY


Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Z. Strzeleckiego

w Sandomierzu

 

 

Dokument zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

dn. 16 września 2010 r.

(zmodyfikowany w 2012 roku)

Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli”

Arystoteles

Podstawa prawna opracowania Koncepcji:

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

►Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

►Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – załącznik,

►Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),

Statut Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.

Ponadto koncepcja pracy szkoły została opracowana także w oparciu o:

·         wnioski Szkolnych Komisji Przedmiotowych:

o   Przedmiotów Humanistycznych

o   Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych

o   Wychowania fizycznego i PO

o   Przedmiotów Zawodowych:

o   Grupa budowlana.

o   Grupa informatyczna

o   Grupa Mechaniczna

o   Grupa ochrony środowiska

o   Grupa praktycznej nauki zawodu

o   Grupa BHP

·         wnioski z nadzoru pedagogicznego,

·         wnioski z obserwacji pedagoga szkolnego

·         uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców,

·         wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012.

Sposób upublicznienia Koncepcji:

·         umieszczenie na stronie internetowej szkoły – //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./"> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         wersja papierowa dostępna w bibliotece szkolnej i w pokoju nauczycielskim.

Sposób zapoznania z Koncepcją:

·         uczniowie – na godzinach wychowawczych,

·         Samorząd Uczniowski – w trakcie zebrań,

·         Rodzice i pozostali pracownicy szkoły – podczas zebrań informacyjnych.

 


Wstęp

Nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego jako kompleksowego systemu ewaluacji oświatowe, wprowadzenie nowej postawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych, reforma systemu kształcenia zawodowego, skutkują zmianą koncepcji zarządzania, wdrożenia nowych koncepcji funkcjonowania szkoły oraz dostosowania przepisów wewnątrzszkolnych do nowych wymagań, jakie zostały postawione przed polską szkołą.

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu zwanego w dalszej części koncepcji Zespołem to szkoła ponadgimnazjalna o charakterze środowiskowym, w swoim założeniu wyrównująca szanse edukacyjne wszystkich uczniów, przybyłych do niej z różnych środowisk, która jednocześnie daje przepustkę do zdobycia wykształcenia wyższego, szansę na własny rozwój, zmianę dotychczasowej mentalności, zdobycia umiejętności człowieka kreatywnego.

Nowa jakość kształcenia, zmodyfikowane zasady zdawania egzaminów, różnorodność programów profilaktycznych wspierających rozwój ucznia, rozbudzają spore oczekiwania młodzieży, nauczycieli, rodziców, lokalnej władzy, ponieważ autonomia szkoły pozwala wdrażać nowoczesne programy nauczania, nowe podręczniki, nowatorskie metody nauczania, wspierające ocenianie i wiele innowacji ukierunkowanych na rozwój ucznia.

Jakość pracy tworzą wszystkie podmioty działań szkoły: dyrekcja szkoły, kadra pedagogiczna, rodzice a także pracownicy administracji i obsługi.

 


Wizja szkoły

Zespół Szkół w Sandomierzu jest szkołą ponadgimnazjalną zapewniającą swoim uczniom optymalne warunki pełnego rozwoju na poziomie zasadniczym i technikalnym. Zapewnia również kształcenie zawodowe dla dorosłych w systemie zaocznym na poziomie Policealnej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Uzupełniającego. Zespół Szkół jest szkołą bezpieczną i przyjazną.

Tworzymy atmosferę życzliwości i szacunku dla innych.    Troszczymy się o kulturę słowa i poprawność relacji międzyludzkich. Wychowujemy w duchu ogólnie akceptowanych, jasnych zasad etycznych, wartości, norm i postaw. Rozbudzamy patriotyzm, wrażliwość, świadomość samego siebie, otwartość na sprawy społeczne, uczymy odpowiedzialności.

Nasza szkoła jest nowoczesna, otwarta na działania innowacyjne, których celem jest dostosowanie do potrzeb i wyzwań współczesnego świata.

Dbamy o wszechstronne wykształcenie i wysoki poziom nauczania. Zapewniamy dobre przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych. Posiadamy ofertę zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz zaplecze, które ułatwia realizację wyznaczonych celów i zadań.

Proces wychowania i nauczania odbywa się przy pełnej współpracy i zaangażowaniu wszystkich podmiotów szkoły. Nasze zadania realizujemy we współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym, samorządowym, oświatowym i akademickim.

Promujemy placówkę w środowisku lokalnym. Ofertę edukacyjną dopasowujemy do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań rynku pracy. Doskonalimy swoje umiejętności, troszczymy się o efektywność podejmowanych działań.

 Kultywujemy tradycje szkoły i dbamy o jej wizerunek. Realizujemy różnorodne projekty wspierające proces edukacyjny i wychowawczy.

Efektem naszego wychowania jest świadomy Polak, patriota, wrażliwy człowiek, obywatel zjednoczonej Europy, który jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, realizuje się w życiu rodzinnym, społecznym i gospodarczym.


Misja szkoły

Zespół Szkół w Sandomierzu pełniąc funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy, umożliwiając jednocześnie zainteresowanym kontynuacje nauki na kolejnych etapach edukacji. Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły przyczynia się do wykreowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Stwarzamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtujemy umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi.

 Misją szkoły jest

 •          Przygotowanie absolwenta gotowego do podjęcia zadań w wybranym zawodzie, świadomego potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i pracy nad sobą
 •          Wyposażenia absolwenta w niezbędne kompetencje kluczowe zwiększające szanse na zatrudnienie i dostosowanie się do rosnących wymagań rynku pracy
 •         Wychowanie absolwenta o wysokiej kulturze osobistej, poczuciu etyki zawodowej, wrażliwego na drugiego człowieka.

Realizując misję szkoły podejmujemy następujące działania:

- w zakresie kształcenia

 •         Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi,
 •          Stosujemy aktywizujące metody nauczania,
 •          Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności,
 •          Stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów,
 •          Proponujemy zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
 •          Organizujemy zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych,
 •        Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie organizowania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,
 •       Systematycznie prowadzimy ewaluację pracy placówki poprzez testy diagnostyczne, analizę wyników egzaminów zewnętrznych, badania osiągnięć edukacyjnych, hospitacje diagnozujące, lekcje otwarte.

- wychowania i opieki

 • Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi,
 • Wdrażamy programy profilaktyczne,
 • Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,
 • Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej.
 • Włączamy młodzież w przedsięwzięcia rozwijające samorządność
 • Zapewniamy bezpieczeństwo naszym uczniom
 • Uczymy młodzież odpowiedzialności za siebie oraz swoją Małą i Dużą Ojczyznę

- zarządzania i organizacji

 • Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju,
 • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,
 • Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,
 • Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego,
 • Właściwie dokumentujemy pracę szkoły,
 • Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie i bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • Aplikujemy o środki unijne poprawiające jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego.
 • Modernizujemy bazę dydaktyczno-wychowawczą.

Charakterystyka szkoły

 

Dane szkoły

 

Lokalizacja

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu ma swoją siedzibę przy ulicy Słowackiego 37.

W skład Zespół Szkół wchodzą następujące szkoły:

I. Szkoły dla młodzieży:

- Technika z czteroletnim cyklem kształcenia:

 •      Technikum Budownictwa: kształcenie w 2 zawodach- technik budownictwa i technik drogownictwa
 •   Technikum Mechaniczne: kształcenie w 2 zawodach- technik mechanik i technik pojazdów samochodowych

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa, kształcenie w następujących zawodach:

 •         technolog robót wykończeniowych w budownictwie (trzyletni okres nauczania)
 •         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (trzyletni okres nauczania)
 •         mechanik pojazdów samochodowych(trzyletni okres nauczania)

II. Szkoły dla dorosłych:

 • Policealna Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
 1. Technik Informatyk (4-semestralne)
 2. Technik BHP (2 semestralne)
 3. Technikum Uzupełniające Mechaniczne dla dorosłych
 4. Technikum Uzupełniające Budowlane dla dorosłych

Kierunki nauczania są dostosowane przede wszystkim do potrzeb rynku pracy.

 

 

 Historia i tradycja szkoły

 

Zespół Szkół Technicznych im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu od początku swojego istnienia tj. przez 55 lat wykształciło ponad 15 tys. absolwentów. Pierwsza nazwa szkoły to Szkoła Rzemiosł Budowlanych powołana w 1958 r. Z upływem lat placówka rozwijała się, rosła liczba specjalności i kierunków kształcenia. W roku szkolnym 1963/1964 liczba uczniów wynosiła 500 i co jest godne odnotowania po raz pierwszy w szkole pobierały nauki dziewczęta. W 1965 r. powołano do życia Technikum Budownictwa Wiejskiego a w 1969 Technikum Budownictwa Ogólnego. Szkoła miała wtedy oficjalną nazwę Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Budowlana. W czerwcu 1969r. oddano do użytku nowy budynek szkoły wraz z salą gimnastyczną. Lata 70-te to lata największego rozwoju szkoły. W kwietniu 1972 r. otwarto nowy internat dla 300 uczniów. W 1975 r. nadano szkole nową nazwę Zespół Szkół Budownictwa, w środowisku lokalnym nazywaną do dziś sandomierską “Budowlanką”. W roku szkolnym 1974/1975 rozpoczęło swą działalność Technikum Przemysłu Szklarskiego przemienione na początku lat 80-tych w Technikum Chemiczne. W związku z pracami rewaloryzacyjnymi na sandomierskiej Starówce wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, dlatego w roku 1976 powołano do życia Liceum Zawodowe ze specjalnością konserwatora zabytków architektury. Istniało ono do 1984 r. Pod koniec lat 80‑tych w szkole uczyło się ponad 1250 uczniów. Zmieniający się dynamicznie rynek pracy od lat 80-tych wymusił wielokrotne modyfikacje oferty kształcenia zawodowego w naszej szkole. Efektem tych zmian było wprowadzanie nowych kierunków kształcenia zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rynku pracy. W latach 90-tych utworzono Technikum Ochrony Środowiska, Liceum Zawodowe renowacji zabytków architektury i Liceum Techniczne o profilu kształtowanie środowiska, Liceum Techniczne o profilu analiza chemiczna oraz roczne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik bhp. W 1994 r. nadano Zespołowi Szkół Budownictwa imię profesora Zbigniewa Strzeleckiego. Nasz patron to były profesor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, mający ogromne zasługi w zabezpieczeniu sandomierskiej starówki przed osuwaniem. Obecną nazwę Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu  nosi od 2002 roku. W 2003 roku wdrożono pionierskie kształcenie w zawodzie technik rzemiosł artystycznych. W kolejnych latach wprowadzono do oferty edukacyjnej szkoły, kształcenie w zawodach technik informatyk, technik drogownictwa, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego a w 2012 roku kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Szkoła od wielu lat prowadzi systematyczną wymianę grup młodzieży ze szkołą Gewerbliche Schulen w partnerskim mieście Emmendingen w Niemczech oraz współpracuje ze szkołą kamieniarsko-artystyczną w Horicach w Czechach. Od 1996 r. szkoła jest członkiem Izby Przemysłowo- Handlowej.

 

 

Zespół Szkół obecnie

 

Do kompleksu szkolnego Zespołu Szkół przy ul. Słowackiego 37 w Sandomierzu należy budynek główny szkoły, budynek pracowni szkolnych oraz nowoczesny kompleks zewnętrznych boisk sportowych, zrealizowany w ramach programu „Orlik 2012”. W roku szkolnym 2011/2012 naukę pobierało 522 uczniów w tym 189 w Zasadniczej Szkole Zawodowej, 333 w technikach oraz 53 słuchaczy szkół dla dorosłych. Szkoła posiada szeroką ofertę kształcenia, którą zmienia w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy. Część absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej kontynuuje naukę odpowiednio na wyższych uczelniach technicznych zgodnie ze zdobytym wykształceniem średnim lub w Technikach Uzupełniających.

Zespół Szkół jest jedyną szkołą w powiecie, która kształci przyszłych adeptów branży budowlanej, motoryzacyjnej, ochrony środowiska i drogownictwa. To dziedziny, w których postępem techniczno-technologicznym jest szczególnie szybki. Dla szkoły to ogromne wyzwanie by w kształceniu zawodowym uwzględniać te zmiany. To warunek niezbędny do skutecznego przygotowania przyszłych absolwentów do wymagającego rynku pracy.

 

 

Kadra

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną w liczbie 57 nauczycieli (28 dyplomowanych, 14 mianowanych, 7 kontraktowych, 3 stażystów oraz 5 specjalistów nauczających przedmioty zawodowe), którzy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w umiejętny sposób przygotowują młodzież do egzaminów zewnętrznych..

 

W roku szkolnym 2012/2013 w ZSTiO zatrudnionych jest:

- 41 nauczycieli pełnozatrudnionych

- 16 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin

Spośród nich 52 nauczycieli posiada pełne wymagane kwalifikacje, a 5 osób zatrudnionych jest w oparciu o art. 7 ust 1a-d ustawy o systemie oświaty.

Struktura zatrudnionych nauczycieli przedstawia się następująco:

1)      według stażu pracy w szkolnictwie:

a) ponad 30 – letni staż pracy – 7 osób

b) ponad 20 – letni staż pracy – 24 osoby

c) ponad 10 – letni staż pracy – 14 osób

d) ponad 5 – letni staż pracy – 9 osób

e) młodzi nauczyciele (do 5 lat) – 3 osoby.

2)      według stopnia awansu zawodowego:

a) nauczyciele dyplomowani – 28 osób

b) nauczyciele mianowani – 14 osób

c) nauczyciele kontraktowi – 7 osób

d) nauczyciele stażyści – 3 osoby

e) osoby bez stopnia awansu zawodowego – 5 osób.

Zatrudnieni nauczyciele to wysoko wykwalifikowani specjaliści, profesjonalnie przygotowani do pracy w szkole ponadgimnazjalnej.

 

 

Baza szkoły

 

Baza lokalowa to 3 kondygnacyjny budynek główny szkoły wraz z salą gimnastyczną o pow. użytkowej szkoły 3000m2.12m.2, w którym odbywają się zajęcia teoretyczne oraz 2 kondygnacyjny budynek pracowni szkolnych o powierzchni użytkowej 1658 m², w którym odbywają się zajęcia z praktycznej nauki zawodu. Do dyspozycji uczniów jest kompleksem boisk sportowych – „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne) znajdujący się na terenie szkoły. Efektywne nauczanie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej i dydaktyczno-technicznej, która stale jest rozwijana i unowocześniania. Budynek pracowni szkolnych, poddany został w ostatnich latach gruntownej modernizacji; przeprowadzona została wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, remont i docieplenie dachu, elewacji zewnętrznej oraz wymiana instalacji odgromowej. W tym budynku dokonano również kompleksowego remontu pracowni specjalistycznych, sal lekcyjnych, pomieszczeń socjalnych i gospodarczych. Wyposażono pracownie m.in. sztukatorską, obróbki ręcznej i mechanicznej, samochodową, murarską w niezbędne pomoce i sprzęt. Baza dydaktyczno-techniczna podlega systematycznemu doposażeniu i modernizacjom. W ramach realizowanego projektu z POKL , doposażono laboratorium chemiczne i pracownie drogownictwa. Większość pracowni posiada sprzęt multimedialny rzutnik, projektor, komputer lub laptop. Dwie pracownie posiadają tablice interaktywne. Uczniowie i nauczyciele mają ponadto do swojej dyspozycji pracownie informatycznych, posiadające specjalistyczne oprogramowanie m.in. AUTOCAD, Norma PRO. COREL DRIVE. Na terenie szkoły jest dostęp do mobilnego Internetu.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu dysponujemy:

- 21 pomieszczeniami edukacyjnymi (sale lekcyjne mieszczące po około 30 miejsc uczniowskich);

- 2 salami ćwiczeniowymi do nauki języków obcych;

- 8 pracowniami do praktycznej nauki zawodu;

- 1 salą gimnastyczną;

- 1 salką do tenisa stołowego;

- 1 siłownią;

- 6 salami komputerowymi

Ponadto:

- we większości sal znajduje się komputer

- w kilku salach sprzęt DVD

- tablicę interaktywną

- łącze internetowe

- dziennik elektroniczny

Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem, który jest wzbogacany zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli oraz ogólnodostępnym centrum multimedialnym, co pozwala młodzieży na korzystanie z technologii informacyjnych.

 Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy, przedsiębiorstwach czy instytucjach, zlokalizowanych najczęściej na terenie całego powiatu sandomierskiego. Wysyłamy uczniów do ok.40 firm na podstawie dwustronnie podpisanych umów. Współpracujemy z wiodącymi w Polsce i świecie producentami i firmami budowlanymi m.in.: HENKEL CERESIT, FAKRO, YTONG, SANITEC KOŁO, ROCKWOOL, ICOPAL, Cementownia Ożarów w zakresie organizowania szkoleń dla uczniów i nauczycieli, pozyskiwania środków i pomocy dydaktycznych.

 

Uczniowie

 

Nasi uczniowie pochodzą głównie z terenu Powiatu Sandomierskiego i ościennych, w zdecydowanej większości ze środowisk wiejskich. Głównym celem uczniów i ich rodziców jest kształcenie w kierunku przygotowania do zawodu. Wysokie aspiracje edukacyjne wykazuje niewielka grupa uczniów. Uczniowie Technikum obok przygotowania zawodowego, przygotowywani są także do egzaminu maturalnego. Środowisko, z którego pochodzi młodzież kształcąca się w Zespole Szkół jest zróżnicowane. Sytuacja materialna naszych uczniów jest zróżnicowana, u wielu z nich bardzo trudna. Problemy wychowawcze z naszymi uczniami wynikają najczęściej z zaniedbań środowiskowych, niewydolności wychowawczej rodziców/opiekunów, niekiedy z patologii występujących w ich rodzinach, niskiego statusu społecznego, eurosieroctwa, sieroctwa, braku dobrych wzorców, niskiej motywacji do nauki. Wiele rodzin naszych uczniów korzysta z pomocy materialnej przyznawanej przez MOPS co świadczy o niskim statusie ekonomicznym ich. Niektórzy rodzice naszych podopiecznych emigrują za granicę w celach zarobkowych co utrudnia znacznie współpracę z nimi. Pomimo tylu negatywnych zjawisk występujących w środowisku rodzinnym, młodzież,  która do nas trafia nie charakteryzuje się (poza wyjątkowymi przypadkami) zdemoralizowaniem czy aspołecznością. Zdecydowana większość uczniów szkoły, planuje zaraz po zakończeniu edukacji podjąć  pracę zarobkową (przeważnie za granicą) w celu podwyższenia standardu życia. Coraz częstym zjawiskiem występujących wśród uczniów jest podejmowanie pracy dorywczej w trakcie roku szkolnego co wpływa destrukcyjnie na proces edukacyjny tych uczniów. Dzieje się tak z powodu niedostatków finansowych lub zaburzonego systemu wartości. Uczniowie uczęszczający do technikum często posiadają lepszą sytuację materialną, są bardziej wspierani przez swoje środowisko rodzinne, rodzice lepiej współpracują ze szkołą. Część uczniów planuje kontynuowanie edukacji na studiach wyższych Naszym celem jest nie tylko wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności i wiedzę, ale także kreowanie właściwych społecznie postaw i dobre przygotowanie na rynek pracy, bądź kontynuowanie edukacji.


Otoczenie szkoły

Otoczenie demograficzne i ekonomiczne

Sandomierz to miasto, liczące około 25 tyś. mieszkańców. Liczba ludności niestety systematycznie spada. Posiada szeroką ofertę edukacyjną – od przedszkoli po wyższe uczelnie. Sandomierz dynamicznie rozwija współpracę z miastami partnerskimi: Emmendingen w Niemczech, Newark-on-Trent w Wielkiej Brytanii, Ostrogiem na Ukrainie oraz Volterrą we Włoszech, co m.in. przyczynia się do zwiększonego zainteresowania nadwiślańskim miastem wśród turystów zagranicznych. W strukturze gospodarczej Sandomierza dominuje produkcja szkła nowoczesną metodą float oraz przemysł rolno-spożywczy. Dogodne warunki sprawiły, że powstało wiele przedsięwzięć z udziałem kapitału zagranicznego. Do największych należą Pilkington Polska – producent szkła float, Pilkington Automotive – producent szyb samochodowych, międzynarodowa firma transportowa Nijman Zeetank oraz wytwórnia pasz Dossche Poland. W niemal całym regionie sandomierskim zarówno łagodny klimat, jak i warunki glebowe stwarzają najlepsze z możliwych warunki do rozwoju produkcji sadowniczej i ogrodniczej. Te uwarunkowania sprawiły, ze z powodzeniem działa w Sandomierzu największa giełda w rejonie Polski południowo-wschodniej - Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy. Wpływa ona korzystnie na rozwój ekonomiczno-gospodarczy miasta.

Otoczenie naturalne i kulturowe 

Powiat sandomierski posiada ogromne walory przyrodnicze, które wpływają na jego atrakcyjność turystyczną. Wchodzi on skład Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, rozciągającej się między Pilicą a Wisłą. W okolicach Sandomierza Wyżyna Sandomierska opada stromą krawędzią ku Wiśle. Ten północno-wschodni skłon wyżyny to tzw. Góry Pieprzowe (rezerwat przyrody) zbudowane ze skał kambryjskich, których odsłonięcia można obserwować na powierzchni (kwarcyty i łupki kambryjskie). W pobliżu samego Sandomierza znajdują się najsłynniejsze wąwozy lessowe m.in. Wąwóz Królowej Jadwigi, głęboko wcięty w lessowe podłoże z bogatą florą m.in. wiśnia karłowata, wąwóz Piszczele, szeroki i rozległy ze znaleziskami archeologicznymi m.in. kości ludzkich. Przez wąwozy te przebiegają trasy turystyczne. Sandomierz jest miastem o tysiącletniej historii, które leży nad Wisłą na krawędzi Wyżyny Sandomierskiej, na malowniczych wzgórzach poprzecinanych lessowymi wąwozami, w otoczeniu soczystej zieleni. Sandomierz to żywy świadek historii i kultury naszego Państwa i Narodu. Do najważniejszych instytucji kultury działających w Sandomierzu należy zaliczyć: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum Diecezjalne, Biuro Wystaw Artystycznych, Sandomierskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Dom Pracy Twórczej. Zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy Sandomierza należy do trwałego dziedzictwa zarówno narodowej, jak i europejskiej kultury. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni sandomierskiego Starego Miasta znajduje się ponad 120 zabytków wszystkich stylów i epok.

Na terenie Sandomierza znajduje się wiele ogólnodostępnych obiektów sportowych. Do najważniejszych należy zaliczyć: Zespół Basenów Krytych „Błękitna Fala” przy ulicy Zielnej, korty tenisowe stanowiące cześć kompleksu sportowego przy Miejskim Stadionie Sportowym, boisko do gry w koszykówkę i skate-park w Parku Piszczele, skate-park przy ulicy Baczyńskiego, kompleks rekreacyjno-sportowy przy ulicy Żółkiewskiego, natomiast w sezonie zimowym: stok z mini-wyciągiem narciarskim na Polanie Słonecznej oraz lodowisko zlokalizowane przy ulicy Żółkiewskiego.

 


Cele szkoły

 

Cele ogólne

Szkoła realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, a w szczególności respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Międzynarodowego Pakietu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Szkoła:

1.     Stwarza uczniom warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2.   Umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do:

·      w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej- uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także dalszego kształcenia w szkołach umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości,

·      w przypadku technikum - uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

·      po zmianie od 1 września 2012 r.- uczniom klas ZSZ i technikum- uzyskiwania w trakcie nauki świadectw potwierdzających zdanie egzaminów z kwalifikacji przewidzianych w podstawie programowej w danym zawodzie, a po ukończeniu nauki i zdaniu wszystkich kwalifikacji uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3.      3. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

4.      4. Umożliwia rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych uczniów.

5.      5. Kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków i wieku, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

6.    6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich rozwoju emocjonalnego i potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez realizację treści przewidzianych w rocznym planie pracy    szkoły, szkolnym planie nauczania, w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.

7.      7. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej.

8.  Udziela uczniom potrzebującym pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

9. Współpracuje z rodzicami uczniów oraz środowiskiem lokalnym.


Model absolwenta

Obowiązkiem szkoły zawodowej w obecnych czasach jest wykształcenie absolwenta, który potrafi po skończeniu szkoły rozwijać swoją osobowość, swoje uzdolnienia i umiejętności, zdobywać dalsze wykształcenia poprzez kształcenie ustawiczne.

Cechy absolwenta Zespołu Szkół w Sandomierzu:

 •         Posiada odpowiednią wiedza i umiejętności zgodne z kierunkiem kształcenia, które potrafi wykorzystać w praktyce oraz zaplanować własną karierę zawodową i edukacyjną
 •         Sprawnie posługuje się co najmniej jednym językiem obcym
 •         Jest przedsiębiorczy, zna zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 •         Potrafi korzystać z technologii informacyjnych w procesie zdobywania wiedzy i samokształcenia
 •       Posiada umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 •         Podejmuje działania na rzecz rozwoju intelektualnego i kulturalnego
 •         Promuje język ojczysty
 •         Dokonuje słusznych wyborów etyczno- moralnych
 •         Szanuje innych
 •         Potrafi wyrażać własne opinie, pracować w grupie, podejmować decyzje
 •         Cechuje go odpowiedzialność i troska o bezpieczeństwo
 •         Potrafi komunikować się z innymi
 •         Cechuje go wysoka kultura osobista, wrażliwość na drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy
 •         Szanuje przepisy prawa
 •         Posiada wiedzę na temat swojego miejsca w państwie oraz społeczeństwie i cechuje go postawa obywatelska
 •         Szanuje historię Polski, tradycje ojczyste, regionalne, szkolne, rodzinne,
 •         Prezentuje dojrzałość emocjonalną
 •         Akceptuje siebie i innych
 •         Jest tolerancyjny wobec innych kultur i tradycji
 •         Jest świadom tradycji i kultury Europejskiej

Analiza stanu obecnego w startegicznych obszarach pracy szkoły

Strategia funkcjonowania naszej placówki odnosi się do pięciu obszarów:

 

 1. Organizacja pracy szkoły
 2. Dydaktyka oraz poprawa wyników egzaminów zewnętrznych
 3. Kadra- doskonalenie zawodowe nauczycieli
 4. Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkoły
 5. Klimat/ atmosfera szkoły oraz baza szkoły

 

Szkoła posiada określone cele i kierunki działania we wszystkich obszarach pracy. Zadania i priorytety formułowane są w oparciu o analizę słabych i mocnych stron w ujęciu krótko i długoterminowym. Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczą w planowaniu i modyfikowaniu strategii rozwoju szkoły mającej swoje odzwierciedlenie w koncepcji pracy szkoły.
 Realizacja zadań jest poddawana bieżącej i końcowej ocenie. Wnioski wynikające z tej oceny są analizowane przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski oraz wykorzystywane w ewaluacji Koncepcji Pracy Szkoły. Zawody, w których kształci szkoła wynikają z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wszelkie plany rozwoju naszej szkoły oparte są na analizie mocnych i słabych stron.

 

Analiza SWOT

 

MOCNE STRONY

 • nowoczesny i estetyczny wygląd budynku szkolnego i pracowni szkolnych
 • własny kompleks boisk sportowych ,,Orlik 2012,,
 • zmodernizowane pracownie szkolnew których odbywa się praktyczna nauka zawodu
 • klasopracownie wyposażone w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, projektory multimedialne, telewizory, odtwarzacze DVD) oraz aktualne pomoce dydaktyczne
 • stały rozwój w zakresie informatyzacji szkoły (prawie w każdej klasie jest komputer, mamy 6 pracowni komputerowych, centrum multimedialne)
 • posługiwanie się dziennikiem elektronicznym
 • profesjonalna strona internetowa szkoły:zstio.pl
 • platforma Moodle
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stale podejmuje kursy i studia doszkalające
 • wysokie wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego
 • przyjazna atmosfera
 • wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez realizację projektów unijnych (Nowoczesna edukacja przyszłego technika, ,)
 • szkoła bezpieczna, monitoring wizyjny, dobra współpraca ze służbami porządkowymi, reagowanie na każdy najmniejszy przejaw zagrożenia
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • organizacja cyklicznych imprez i konkursów -szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych (sesja ekologiczna, Sandomierszczyzna moja mała ojczyzna, sportowych)
 • zdolność aplikowania o środki unijne
 • organizacja Dni otwartej szkoły
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym

SŁABE STRONY

ograniczona możliwość dokonywania pozytywnej selekcji w procesie rekrutacyjnym

mała aktywność rodziców we włączanie się w sprawy szkoły

niezadowalające wyniki nauczania z niektórych przedmiotów

niska motywacja uczniów do nauki i udziału w zajęciach pozalekcyjnych

problemy wychowawcze tj: wagary

niska frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych

zniechęcenie i wypalenie zawodowe u  niektórych nauczycieli

brak sukcesów na olimpiadach i konkursach regionalnych i ogólnopolskich

brak wystarczającego wyposażenia pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych

zbyt liczne klasy powstałe na skutek połączeń 

niski status społeczno – ekonomiczny uczniów (konieczność podejmowania pracy zarobkowej przez uczniów w trakcie odbywania nauki)

bezradność rodziców w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo -wychowawczych

  SZANSE

 

poprawa wizerunku i opinii o szkole w środowisku

współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę

zmiana trendów u absolwentów gimnazjów w odniesieniu do wyboru szkoły gimnazjalnych na korzyść szkół zawodowych

 

ZAGROŻENIA

niż demograficzny

słabe subwencjonowanie szkolnictwa zawodowego, brak środków na doposażenie pracowni technicznych

zagrożenie patologiami

upadek autorytetów

brak ambicji

wzrastające ubóstwo społeczne

roszczeniowa postawa rodziców

wypalenie zawodowe nauczycieli

zbiurokratyzowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki działania, które będą rozwjały i poszerzały jej mocne strony, a w miarę możliwości likwidowały i zapobiegały powstawaniu nowych. Koncepcja stanowi dokument źródłowy do opracowanie innych dokumetów wewnątrz szkolnych gdzie zawarte są zadania i priorytety krótkoterminowe m.in roczny plan pracy szkoły.


 Monitoring, okresowa ewaluacja

Monitorowanie Koncepcji pracy szkoły jest procesem stałym. Monitoring uwzględnia również wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego, priorytety rozwoju edukacji określane przez Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Do monitorowania wykorzystywane są następujące techniki i narzędzia badawcze:

 1. techniki

·         hospitacje oceniająco- kontrolne, diagnozujące

·         ankietowanie

·         obserwacje

·         rozmowy informacyjno – wyjaśniające

·         analiza prac uczniowskich

·         analiza dokumentacji szkolnej i elektronicznej

·         inne, stosowane wg pojawiających się potrzeb

 1. narzędzia
  • testy, sprawdziany
  • arkusze, karty hospitacji
  • kwestionariusze ankiet
  • arkusze obserwacji
  • arkusze zbiorcze
  • arkusze przeglądu

Aby proces ewaluacji przebiegał sprawnie i efektywnie konieczne jest zbudowanie atmosfery wspólnego zaangażowania w sprawę. Dlatego w Zespole Szkół w Sandomierzu został powołany Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej.

Ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły odbywa się w następujących etapach:

 1. Planowanie- określenie ogólnych celów, opracowanie wstępnych harmonogramów
 2. Projektowanie, określenie szczegółowych celów i zadań, sformułowanie problemów, dobór metod badawczych, wyznaczenie osób odpowiedzialnych
 3. Zbieranie informacji
 4. Przetwarzanie i analiza danych

5.                  Prezentacja i upublicznienie wyników

 1. Wykorzystanie wyników ewaluacji – modyfikacja istniejących i tworzenie nowych dokumentów.

Koncepcja jest dokumentem otwartym.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą składać propozycje modyfikacji.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja