Regulamin ZFŚS

logo

Ikonka 4 Vulcan

Ikonka 3 Plan lekcji

Ikonka 2 moodle 2.0

Rekrutacja Zstio 2022 23

Ikonka 5 BIP

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W SANDOMIERZU

 1. Postanowienia ogólne ( § 1- 2)

 2. Tworzenie funduszu ( § 3- 4)

 3. Zasady powoływania i działania Komisji Socjalnej ( § 5)

 4. Gospodarowanie środkami Funduszu ( § 6 )

 5. Osoby uprawnione ( § 7– 8 )

 6. Rodzaje i formy działalności socjalnej,

szczegółowe warunki przyznawania świadczeń ( §9- 12 )

VII. Postanowienia końcowe ( §13- 14 )

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zasady zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej „Funduszem” i zasady gospodarowania jego środkami przeznaczonymi na finansowanie działalności socjalnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu ( ZSTiO), organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu określają przepisy:

 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r.o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;

 2. ustawa z dnia 23 maja 1991r.o związkach zawodowych;

 3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

 4. ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela;

 5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 października 1998r.w sprawie udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych , wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych;

 6. obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym lub w drugim półroczu roku poprzedzającego przyznawanie świadczeń z ZFŚS, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” przed dniem 20 lutego danego roku.

 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998r. w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników;

 8. ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.;

 9. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r.;

 10. ustawa o składkach ZUS i ustawa budżetowa – obowiązujące na każdy rok.

§ 2.

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń socjalnych oraz

zasady i warunki przyznawania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w ZSTiO.

 1. O przyznaniu świadczeń socjalnych osobom uprawnionym decyduje dyrektor ZSTiO w Sandomierzu na wniosek uprawnionego zaopiniowany przez Komisję Socjalną .

 1. Fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem zbiorowego spożycia .Niekorzystanie z niego nie uprawnia do otrzymania jakichkolwiek ekwiwalentów i kierowania roszczeń do innych osób lub instytucji prawnych.

 1. Środki z Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 1. Świadczenia Funduszu przyznawane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy poza świadczeniem urlopowym z art. 53 Karty Nauczyciela.

 1. Ilekroć mowa jest o pracownikach ZSTiO rozumie się przez to nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSTiO w Sandomierzu.

 1. Kryterium dochodowe, od którego zależna jest wysokość indywidualnego świadczenia to

iloczyn procentowy wynikający z „Tabeli dopłat z Funduszu” Załącznik nr 1

Tworzenie Funduszu

§ 3.

 1. Pracodawca tworzy Fundusz z corocznego odpisu podstawowego .

 1. Dla nauczycieli dokonuje się corocznego odpisu w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnianych w pełnym i niepełnym wymiarze etatu( po przeliczeniu na pełny etat) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnianych nauczycieli ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej , określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

 1. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub przebywającymi na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych dokonuje się odpisu na Fundusz w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

 1. Dla pracowników administracji i obsługi nalicza się kwotę stanowiącą 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z I lub II półrocza roku poprzedniego ( korzystniejsze).

 1. Fundusz może być zwiększony ( ale nie musi) o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia jak w pkt 3 na każdego emeryta i rencistę z administracji i obsługi będącego w trudnej sytuacji życiowej i objętego opieką socjalną szkoły.

 1. Odpisy na fundusz wymienione w pkt 1-5 stanowią jeden wspólny Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 4.

Środki Funduszu zwiększa się o:

 1. darowizny i zapisy osób fizycznych oraz prawnych,

 2. odsetki od środków Funduszu zgromadzonych na rachunku bankowym,

 3. odsetki z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe,

 4. grzywien i innych należności wpłaconych na podstawie orzeczeń sądowych.

Zasady powoływania i działania Komisji Socjalnej

§ 5.

 1. Dyrektor ZSTiO w Sandomierzu administruje środkami Funduszu przy pomocy powołanej przez siebie w trybie decyzji Komisji Socjalnej liczącej co najmniej 6 osób.

 1. W skład Komisji Socjalnej wchodzą po jednym przedstawicielu związków zawodowych - wskazani imiennie, na piśmie przez każdy z działających na terenie ZSTiO związek – Załącznik nr 4, 2 wytypowanych przedstawiciel pracowników szkoły, pracownik księgowości wskazany przez Dyrektora oraz przedstawiciel emerytów i rencistów uprawnionych do świadczeń.

 1. Członkowie Komisji wyłaniają spośród siebie Przewodniczącego Komisji odpowiadającego za zwoływanie , organizowanie , przygotowanie merytoryczne i sprawne działanie Komisji w czasie obrad oraz nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji prac Komisji.

 1. Przed przystąpieniem do pracy w Komisji Socjalnej , każdy z jej członków składa pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zapewnienia ochrony i zachowaniu w tajemnicy danych osobowych , do których uzyska dostęp w związku z pełnieniem funkcji członka Komisji.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2. Regulaminu

 1. Komisja w określonym składzie działa do odwołania. Jej skład może ulec zmianie na wniosek jej członka lub na wniosek pracowników .

 1. Dyrektor ZSTiO zapewnia obsługę Komisji Socjalnej ( pomieszczenie do pracy, artykuły biurowe itp.).

 1. O terminie posiedzenia Komisji i programie posiedzenia Dyrektor za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji lub bezpośrednio powiadamia członków Komisji na 7 dni przed terminem posiedzenia a w przypadkach losowych uzgadnia termin posiedzenia telefonicznie w możliwie najkrótszym czasie.

 1. Zadaniem Komisji jest :

a) sporządzanie projektu planu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu, w terminie do końca marca każdego roku i przedstawienie go dyrektorowi szkoły,

b) opracowanie corocznych projektów aneksów określających maksymalne kwoty dopłat do poszczególnych świadczeń socjalnych i przedstawienie go dyrektorowi szkoły ,

c) przyjmowanie i rozpatrywanie od uprawnionych wniosków o udzielenie pomocy socjalnej wraz z wymaganymi dokumentami oraz wnioskowanie w przedmiotowej sprawie o przyznanie lub nie pomocy przez Dyrektora,

d) weryfikowanie dokumentów ( w razie potrzeby),

e) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń ,

f) rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe i prowadzenie dokumentacji związanej z jej przydziałem,

g) prowadzenie ewidencji przyznawanych świadczeń Funduszu,

h) udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu tekstu Regulaminu i w razie potrzeby wyjaśniania im zasad korzystania z pomocy w nim określonych,

i) członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń , Przewodniczący lub inna wskazana prze niego osoba informuje zainteresowanego tylko o końcowych ustaleniach.

 1. Na wniosek dyrektora lub większości składu Komisji obrady Komisji są nagrywane a nagranie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia. Na czas rozpatrywania indywidualnych wniosków o świadczenia urządzenie nagrywające zostaje wyłączone.

 1. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona może przeprowadzić niezależnie od prac Komisji wywiad środowiskowy mający na celu potwierdzenie trudnej sytuacji życiowej czy materialnej osoby uprawnionej.

 1. Dyrektor rozpatrując wnioski o przyznanie świadczenia finansowego z Funduszu,

w razie budzących wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku,

może żądać do wglądu od składającego taki wniosek, dokumentów potwierdzających te dane.

 1. Dyrektor ZSTiO ma prawo odrzucić propozycje Komisji jeżeli są sprzeczne z przeznaczeniem Funduszu.

 1. W razie nie wykonania zadań z par 5 pkt 9 lit a), b), lub c) dyrektor może po wyznaczeniu dodatkowego terminu zastąpić wykonanie zadań komisji w ww. Sprawach, decyzją – o czym informuje członków komisji na piśmie.

 2. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem odpowiedzialność ponosi Dyrektor ZSTiO w Sandomierzu.

Gospodarowanie środkami Funduszu

§ 6.

 1. Działalność socjalna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, opracowanego przez Dyrektor ZSTiO przy współpracy z Księgową, po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej.

 1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku Bankowym.

 1. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na cele inne niż socjalne i mieszkaniowe.

 1. Z odpisu na Fundusz o którym mowa w § 3 pkt 2 Regulaminu wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku „świadczenie urlopowe” w wysokości odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

 2. 75% planowanej wartości odpisu jest odprowadzane na rachunek bankowy Funduszu do 31 maja, a pozostała kwota do 30 września danego roku.

 1. Pracownik księgowości odpowiedzialny za sprawy socjalne przygotowuje na koniec roku kalendarzowego sprawozdanie z wykorzystania środków Funduszu w danym roku. Sprawozdanie jest przedstawiane:

1) Komisji Socjalnej,

2) na pierwszej w nowym roku kalendarzowym konferencji Rady Pedagogicznej,

3) dla pozostałych pracowników i emerytów zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń.

 1. Pracownik księgowości wpisuje do indywidualnych kartotek środki Funduszu wykorzystane przez poszczególnych uprawnionych.

 1. Wszystkie informacje dotyczące prognozowania i wydatkowania środków Funduszu winny być podane w formie ustnej ( z notatką pisemną ze spotkania ) lub pisemnej do wiadomości ogółu uprawnionych.

 1. Środki ZFŚS zgromadzone na rachunku bankowym przeznacza się na wypłatę świadczeń:

Pożyczki mieszkaniowe – do wysokości zgromadzonych środków na subkoncie do konta głównego funduszu;

Zapomogi w wysokość 26 % środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń

Wczasy rodzinne i pod gruszą – 26% „ „ „

Świadczenia urlopowe –Art.53 K.N. - 28% „ „

Wycieczki i wyjazdy rekreacyjne - 12 % „ „

Karnety, bilety wstępu - 4% „ „

Kolonie- wypoczynek dzieci 4% „ „

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 7.

 1. Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są :

 1. pracownicy ZSTiO zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony, powołania, wyboru, mianowania.

2) pracownicy przebywający na urlopach : macierzyńskich, wychowawczych i urlopach dla podratowania zdrowia, w stanie nieczynnym, na świadczeniu przedemerytalnym;

3) emeryci, renciści – byli pracownicy ZSTiO lub ZSB, którzy rozwiązali umowę z zakładem pracy w związku z przejściem na emeryturę , rentę lub świadczenie kompensacyjne czy zasiłek przedemerytalny.

4) nauczyciele -emeryci i renciści o których mowa w art. 53 ust. 3A Karty Nauczyciela ,

5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-4,będący na ich utrzymaniu ( tj. dzieci

uczące się i studiujące do 25 roku życia). W przypadku dzieci uczących się w szkole ponad gimnazjalnej lub wyższej należy dołączyć zaświadczenie o kontynuacji nauki lub xero legitymacji szkolnej- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot wystawiający dokument.

6) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i emerytach oraz rencistach , jeżeli pozostawali na ich wyłącznym utrzymaniu i pozostają w trudnych warunkach materialnych i nie są uprawnieni do świadczeń z ZFŚS w innym zakładzie pracy.

 1. Za członków rodzin , o których mowa w ust.1 pkt 6) uważa się :

1) współmałżonków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe ,

2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków wieku do 18 lat, a jeżeli uczą się i nie pracują – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

3) dzieci do 18 roku życia nigdzie nie zatrudnione, po zmarłym pracowniku, jeżeli jego zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia, a dotychczas pozostawały na jego utrzymaniu .

§ 8.

 1. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym :

a) o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

b) samotnym,

c) wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie,

d) rodzinom wielodzietnym ( pow. 3 dzieci) i o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

e) mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia,

f) niepełnosprawnym,

g) których sytuacja życiowa pogorszyła się ze względu na zdarzenia losowe.

 1. Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są uprawnionym na budowę lub zakup budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, rozbudowę lub nadbudowę na cel mieszkalny, remont, modernizację, przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej.

Celem mieszkaniowym jest budowa lub zakup budynku jednorodzinnego lub lokalu

mieszkalnego, rozbudowa lub nadbudowa na cel mieszkalny, remont, modernizacja, przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej.

Rodzaje świadczeń i formy działalności socjalnej,

szczegółowe warunki przyznawania świadczeń

§ 9.

 1. Świadczenia urlopowe” dla nauczycieli z art. 53 Karty Nauczyciela przelewane na konto uprawnionego w okresie wakacji,

 1. Zapomogi losowe udzielane w przypadku zaistnienia indywidualnych zdarzeń losowych, które dotknęły uprawnionego lub rodzinę uprawnionego i wpłynęły na pogorszenie jego sytuacji życiowej.

Przez zdarzenie losowe rozumie się :

-tragiczny wypadek, zdarzenie

-nagłą śmierć,

-klęskę żywiołową,

-nagłą chorobą powodującą wysokie koszty leczenia.

Uprawniony winien złożyć wniosek (wg załącznika nr 3 do Regulaminu) w terminie 1 miesiąca od zaistnienia podstawy wnioskowania o przyznanie zapomogi losowej. Do wniosku należy dołączyć dokumentacje potwierdzającą zaistnienie zdarzenia oraz wydatki z tym związane wpływające na pogorszenie sytuacji (protokoły z urzędów, instytucji, akty, rachunki, faktury, zaświadczenia itp.). O zapomogę losową uprawniony może wnioskować jeden raz w roku . Wysokość zapomogi uzależniona jest od indywidualnej sytuacji ubiegającego się i może wynosić od 300 do 1500 zł.

 1. Zapomogi finansowe w związku ze wzmożonymi wydatkami w okresie przedświątecznym lub innymi zwiększonymi wydatkami wynikającymi z indywidualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej uprawnionego. Zapomogę przyznaje się jeden raz w roku na podstawie wniosku uprawnionego. Wysokość tych zapomóg uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego i środków jakimi dysponuje pracodawca na ten rodzaj świadczeń, ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym i może wynosić od 100-1000 zł.

 1. Dofinansowanie do różnych form wypoczynku uprawnionych :

a) wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i uczącej się młodzieży osób zatrudnionych w ZSTiO w Sandomierzu, raz w roku ( m.in. kolonie, obozy, leczenie klimatyczne, itp.) organizowanego przez szkołę lub zakupione indywidualnie przez pracownika. Podstawą dofinansowania jest wniosek uprawnionego oraz dokument potwierdzający poniesione koszty wypoczynku jego dziecka; faktura, rachunek. Wysokość dofinansowania możliwa jest do kwoty 1500 zł i zależy od wysokości dochodu wnioskującego, bez względu na ilość osób w rodzinie korzystających w danym roku z tego świadczenia.

b) wypoczynku letniego lub zimowego pozostałych uprawnionych nie wymienionych w

p. 4 a) , (m.in. wczasy turystyczne, wypoczynkowe, wypoczynek rodzinny, wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”, pobyt w sanatorium, wczasy lecznicze i profilaktyczno- lecznicze, itp.). Uprawniony może korzystać z dofinansowania do jednej, wybranej formy wypoczynku jeden raz w roku.

Uprawniony planujący skorzystać z dofinansowania do wybranej formy wypoczynku wymienionej w pkt a) i b) składa wniosek odpowiednio w terminach do 10 stycznia i do 20 czerwca .W przeciwnym razie wypoczynek ten nie będzie finansowany z Funduszu. Podstawą dofinansowania wypoczynku wymienionego w pkt. b)oprócz wniosku są ;

-w przypadku wypoczynku zorganizowanego przez biura podróży i indywidualnie dokumenty potwierdzające poniesione koszty wypoczynku; faktury, rachunki za noclegi i wyżywienie, koszty podróży. Wysokość dofinansowania możliwa jest do kwoty 1500 zł i zależy od wysokości dochodu wnioskującego, bez względu na ilość osób w rodzinie korzystających w danym roku z tego świadczenia.

- w przypadku wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, tzw. „wczasów pod gruszą”, dofinansowanie wypłaca się ryczałtem. Świadczenie wypłacane jest w kwocie nie niższej niż 1/20 minimalnego wynagrodzenia określanego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na dzień 1.01. każdego roku, pomnożona przez stawkę procentową wynikającą z ” Tabeli dopłat z Funduszu”, pomnożona przez ilość dni wypoczynku, max. za 10 dni. Korzystanie z tego świadczenia wyklucza skorzystanie w tym samym roku z dofinansowanie do innych form wypoczynku wymienionych w pkt. 4 b) Regulaminu).

c) dofinansowanie innych form wypoczynku nie wymienionych w pkt. 4 a i 4 b,

działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, organizowanych przez ZSTiO :

-wycieczek turystyczno-krajoznawczych

-wyjazdów sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych

-dofinansowanie do karnetów na obiekty sportowo-rekreacyjne zakupione indywidualnie przez uprawnionych bądź zakupionych dla uprawnionych przez ZSTiO (na basen, siłownię, SPA, stok narciarski itp.)do kwoty 150 zł/rok/ osobę uprawnioną).

- dofinansowanie biletów na imprezy kulturalno- rekreacyjne zakupione przez zakład pracy .

Uprawniony korzystający z wybranej formy wypoczynku wymienionej w pkt.4c) Regulaminu wnosi odpłatność w wysokości co najmniej 20% kosztu tej formy wypoczynku, z uwzględnieniem kryterium dochodowego.

Grupy wycieczkowe, wyjazdowe nie mogą liczyć mniej niż 20 osób uprawnionych do świadczeń z Funduszu,

Uprawnieni swój udział w proponowanych przez pracodawcę formach wypoczynku

wymienionych w pkt.4c) Regulaminu, zgłaszają poprzez wpis na ogólną listę w księgowości w terminie podanym w ogłoszeniu przez organizatora o planowanej formie świadczenia socjalnego

 1. Dla dzieci pracowników ( w wieku od 1-13 lat) może być organizowana choinka noworoczna oraz paczki choinkowe. Przyznawanie oraz wysokość dopłat z Funduszu do wszystkich rodzajów i form działalności socjalnej, o których mowa w § 9 uzależnia się od sytuacji życiowej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, z uwzględnieniem kryterium dochodowego. (wg załącznika nr 3 do Regulaminu)

 

§ 10

 

 1. Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane pracownikom na ich wniosek ( załącznik nr 5) 1 raz na 4 lata do maksymalnej wysokości 20 000zł. Po przyznaniu pożyczki osoba uprawniona otrzymuje decyzję o warunkach i terminie wypłaty – załącznik nr 8

 2. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać skrócony pod warunkiem spłacenia poprzednio zaciągniętej pożyczki.

 3. Do wniosku w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe , uprawniony powinien dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu , domu ( np. akt notarialny , wypis z KW, pozwolenie na budowę , umowę przedwstępną lub umowę o budowę lokalu, umowę najmu lokalu...) W przypadku remontu, modernizacji – kosztorys sporządzony przez osobę uprawnioną.

 4. Pożyczki mieszkaniowe są oprocentowane 2% w stosunku rocznym, a oprocentowanie wliczane jest w raty spłat. Naliczone odsetki zwiększają kwotę zadłużenia. Należności przeterminowanych rat podlegają oprocentowaniu za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych.

 5. W umowie pożyczki określa się kwotę pożyczki, cel pożyczki, wysokość odsetek, adres dla doręczeń i pesel pożyczkobiorcy, warunki spłaty, terminy spłaty, wysokość rat – Załącznik nr 7

 6. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie 2 osób ( Załącznik nr 6) – pracowników ZSTiO w Sandomierzu, przy czym jeden pracownik może udzielić poręczenia najwyżej 2 osobom. Poręczyciel wskazuje adres dla doręczeń i nr pesel oraz składa oświadczenie o prawie potrącania przez ZSTiO z jego wynagrodzenia rat przeterminowanych do wysokości kwoty wolnej od zajęć.

Okres spłaty pożyczki rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym

nastąpiła wypłata pożyczki.

 1. Na wniosek pracownika uzasadniony sytuacją życiową lub materialną okres spłaty pożyczki może być wydłużony nawet do 6 lat. Spłaty mogą być czasowo zawieszone lub podzielone na okres do 6 lat raty- bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy pozostała do spłaty część zobowiązania zostaje umorzona, a Komisja Socjalna w terminie 3 miesięcy powiadamia o tym rodzinę i poręczycieli.

 3. W uzasadnionych przypadkach pożyczka na cele mieszkaniowe ( w tym remont i modernizację) może być częściowo lub całkowicie umorzona na wniosek pożyczkobiorcy lub poręczyciela.

 4. Pożyczkobiorcy, którym umorzono całość lub część pożyczki nie mogą się ubiegać w ZSTiO w Sandomierzu o przyznanie nowej pożyczki.

 5. Pożyczka podlega natychmiastowemu zwrotowi w razie :

a) wygaśnięcia stosunku pracy przez jej porzucenie,

b) rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika, natychmiastowe lub za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie pracownika.

c) rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracownika.

 1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy zobowiązania wynikające z umowy pożyczki z Funduszu są kontynuowane na dotychczas obowiązujących zasadach.

 2. Kolejny wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej uprawniony może złożyć wraz z dokumentami 2 poręczeń dopiero po spłacie w całości poprzedniej pożyczki.

 3. Limit kwot udzielanych pożyczek mieszkaniowych z Funduszu ustalany jest corocznie przez Dyrektora ZSTiO w Sandomierzu w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.

 

§ 11

 

  1. Decyzja o przyznaniu oraz wysokość przyznanych świadczeń z Funduszu uzależniona

jest od oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej oraz wysokości środków przeznaczonych i uwzględnionych w planie rzeczowo-finansowym

Funduszu na dany rok.

  1. W przypadku wpłynięcia w danym roku wniosków o dofinansowanie w ilości przekraczającej wysokość środków przeznaczonych w planie rzeczowo – finansowym , wnioski osób mających takie same kryteria socjalne rozpatrywane będą w kolejności ich składania.

Wnioski o zapomogi rozpatrywane są nie rzadziej niż raz na kwartał. W sytuacjach

losowych niezwłocznie.

  1. Oceny sytuacji wnioskującego dokonuje się również na podstawie dokumentów

potwierdzających zaistnienie sytuacji m.in. :

a) zaświadczenie lekarskie w przypadku długotrwałej choroby,

b) kserokopię aktu zgonu – w przypadku śmierci członka rodziny

c) zaświadczenia, protokoły, notatki służbowe, rachunki...

d) zaświadczenia o kontynuacji nauki w szkłach ponadgimnazjalnych, wyższych lub xero z legitymacji szkolnej potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument.

5. O terminach wspólnych spotkań, wycieczek i innych form rekreacji organizowanych

przez pracodawcę, powiadamia wszystkich uprawnionych Przewodniczący komisji

socjalnej lub inny upoważniony przez pracodawcę pracownik szkoły.

 

 

§ 12.

 1. Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej ubiegającej się o ulgowe usługi i świadczenia finansowane z Funduszu są wszelkie dochody członków rodziny wspólnie zamieszkałych , pochodzące ze wszystkich źródeł zatrudnienia, podlegające obowiązkowi podatkowemu – podatek dochodowy , rolny (z 1 ha przeliczeniowego)a także z umów zlecenia lub o dzieło , alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych , emerytur i rent ( z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, innych świadczeń rodzinnych).

 2. Osoba składająca wniosek o dopłatę zobowiązana jest wiarygodnie go uzasadnić.

W razie niespełnienia tego warunku wniosek o świadczenie z Funduszu zostanie odrzucony.

 1. Uprawnieni ubiegający się o dofinansowanie świadczeń z Funduszu składają wnioski wraz z załącznikami w księgowości szkoły,

 2. Oświadczenie o dochodach z ostatniego roku kalendarzowego składa się raz w roku –

do końca kwietnia wg załącznika nr 9 do Regulaminu. Komisja socjalna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność danych zawartych w oświadczeniu ( np. kopię rozliczenia rocznego na druku PIT , zaświadczenia o dochodach pracownika zatrudnionego w innym zakładzie pracy, współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego członka rodziny, zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły, decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o zasiłku dla bezrobotnych lub przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku, decyzji o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku – świadczenia kompensacyjnego, przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną lub inne dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku).

 1. Niezłożenie oświadczenia o dochodach przez pracownika i emeryta jest równoznaczne

z traktowaniem tak jakby był w najwyższej grupie dochodowej.

 1. Osoba korzystająca ze świadczeń z Funduszu, która złożyła oświadczenie niezgodne z prawdą, przedłożyła sfałszowany dokument lub w inny sposób świadomie i celowo wprowadziła pracodawcę w błąd, podlega odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego

 2. Wnioski osób ubiegających się o dofinansowanie świadczeń zakupionych indywidualnie przez uprawnionego, bez uprzedniej zgody pracodawcy na dofinansowanie ich z Funduszu, nie będą rozpatrywane.

 3. Nie stosuje się trybu rozpoznawczego przy rozpatrywaniu wniosków.

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 13.

 1. Działalność socjalna prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie planu rocznego , (preliminarza wydatków) uzgodnionego z organizacjami związkowymi działającymi w ZSTiO w Sandomierzu.

 2. Przyznawanie pracownikom wszystkich świadczeń Funduszu dokonywane jest przez pracodawcę w porozumieniu z organizacjami związkowymi poprzez ich uczestnictwo w Komisji Socjalnej.

 3. Bezczynność przedstawiciela związku zawodowego, który został prawidłowo powiadomiony o terminie i zakresie prac komisji nie wpływa na możliwość podjęcia merytorycznej decyzji umożliwiającej Dyrektorowi ZSTiO w Sandomierzu przyznanie konkretnego świadczenia z Funduszu osobie uprawnionej a tym samym sprawne administrowanie funduszem.

§ 14.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin wraz z planem rzeczowo finansowym świadczeń socjalnych na dany rok jest

dostępny w bibliotece szkolnej dla wszystkich osób uprawnionych do korzystania z Funduszu

w ZSTiO w Sandomierzu.

 1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. Aneksy Regulaminu również podlegają uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

 2. Dotychczasowy Regulamin obowiązuje do czasu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

 3. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

Nr 1. Tabela dopłat do funduszu

Nr 2. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do zapewnienia ochrony i zachowania w tajemnicy danych osobowych.

Nr 3. Wzór wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS

Nr 4. Wzór wskazania imiennego przedstawiciela związku zawodowego do prac w Komisji Socjalnej

Nr 5. Wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe.

Nr 6. Poręczenie pożyczki z ZFŚS.

Nr 7. Wzór Umowy o udzieleniu pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe.

Nr 8. Decyzja o udzieleniu pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe.

Nr 9. Oświadczenie o dochodach uprawnionego.

 

Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi dnia …......................

 

 

podpisy:

 1. dyrektor Zespołu..........

 2. zw zaw. …..........

 3. zw,zaw..................

 4. zw.zaw....................

 

 

W przypadku braku uzgodnienia należy opisać termin przyjęcia regulaminu przez pracodawcę i tryb w jakim to nastąpiło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9

………………………………

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Oświadczam, że dochód mój i członków mojej rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku o dofinansowanie świadczeń wynosił:

L.P.

Imię i Nazwisko, stopień pokrewieństwa z uprawnionym do świadczeń z ZFŚS

Data urodzenia

Miejsce pracy lub nauki

Wysokość dochodów za rok poprzedni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączny dochód miesięczny całego gospodarstwa domowego ……………………………………….

Średni dochód miesięczny na 1 członka rodziny …………………………………………………......

Świadomy/a odpowiedzialności karnej (na podstawie art. 297 §1 K.K.) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym oświadczeniu.

………………………………………….

Podpis uprawnionego

Za dochód uważa się wszystkie przychody ( dochód brutto pomniejszony o składki zus) z tytułu:

- zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zleceń lub o dzieło,

- alimentów, stypendiów, emerytur i rent,

- zasiłków dla bezrobotnych,

- dochodów z gospodarstwa rolnego,

- dochodów z ryczałtu i karty podatkowej,

- w przypadku płacenia alimentów dochód należy pomniejszyć o kwotę wypłaconych alimentów w roku podatkowym

POUCZENIE!

Komisja Socjalna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność danych zawartych w oświadczeniu ( Regulamin ZFŚS §12 pkt.4 )

aneks zfss

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja