Koncepcja pracy szkoły

logo

Spis treści

Analiza stanu obecnego w startegicznych obszarach pracy szkoły

Strategia funkcjonowania naszej placówki odnosi się do pięciu obszarów:

 

 1. Organizacja pracy szkoły
 2. Dydaktyka oraz poprawa wyników egzaminów zewnętrznych
 3. Kadra- doskonalenie zawodowe nauczycieli
 4. Działalność opiekuńczo – wychowawcza szkoły
 5. Klimat/ atmosfera szkoły oraz baza szkoły

 

Szkoła posiada określone cele i kierunki działania we wszystkich obszarach pracy. Zadania i priorytety formułowane są w oparciu o analizę słabych i mocnych stron w ujęciu krótko i długoterminowym. Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczestniczą w planowaniu i modyfikowaniu strategii rozwoju szkoły mającej swoje odzwierciedlenie w koncepcji pracy szkoły.
 Realizacja zadań jest poddawana bieżącej i końcowej ocenie. Wnioski wynikające z tej oceny są analizowane przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski oraz wykorzystywane w ewaluacji Koncepcji Pracy Szkoły. Zawody, w których kształci szkoła wynikają z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wszelkie plany rozwoju naszej szkoły oparte są na analizie mocnych i słabych stron.

 

Analiza SWOT

 

MOCNE STRONY

 • nowoczesny i estetyczny wygląd budynku szkolnego i pracowni szkolnych
 • własny kompleks boisk sportowych ,,Orlik 2012,,
 • zmodernizowane pracownie szkolnew których odbywa się praktyczna nauka zawodu
 • klasopracownie wyposażone w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne, projektory multimedialne, telewizory, odtwarzacze DVD) oraz aktualne pomoce dydaktyczne
 • stały rozwój w zakresie informatyzacji szkoły (prawie w każdej klasie jest komputer, mamy 6 pracowni komputerowych, centrum multimedialne)
 • posługiwanie się dziennikiem elektronicznym
 • profesjonalna strona internetowa szkoły:zstio.pl
 • platforma Moodle
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stale podejmuje kursy i studia doszkalające
 • wysokie wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego
 • przyjazna atmosfera
 • wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez realizację projektów unijnych (Nowoczesna edukacja przyszłego technika, ,)
 • szkoła bezpieczna, monitoring wizyjny, dobra współpraca ze służbami porządkowymi, reagowanie na każdy najmniejszy przejaw zagrożenia
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • organizacja cyklicznych imprez i konkursów -szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych (sesja ekologiczna, Sandomierszczyzna moja mała ojczyzna, sportowych)
 • zdolność aplikowania o środki unijne
 • organizacja Dni otwartej szkoły
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym

SŁABE STRONY

ograniczona możliwość dokonywania pozytywnej selekcji w procesie rekrutacyjnym

mała aktywność rodziców we włączanie się w sprawy szkoły

niezadowalające wyniki nauczania z niektórych przedmiotów

niska motywacja uczniów do nauki i udziału w zajęciach pozalekcyjnych

problemy wychowawcze tj: wagary

niska frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych

zniechęcenie i wypalenie zawodowe u  niektórych nauczycieli

brak sukcesów na olimpiadach i konkursach regionalnych i ogólnopolskich

brak wystarczającego wyposażenia pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych

zbyt liczne klasy powstałe na skutek połączeń 

niski status społeczno – ekonomiczny uczniów (konieczność podejmowania pracy zarobkowej przez uczniów w trakcie odbywania nauki)

bezradność rodziców w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo -wychowawczych

  SZANSE

 

poprawa wizerunku i opinii o szkole w środowisku

współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę

zmiana trendów u absolwentów gimnazjów w odniesieniu do wyboru szkoły gimnazjalnych na korzyść szkół zawodowych

 

ZAGROŻENIA

niż demograficzny

słabe subwencjonowanie szkolnictwa zawodowego, brak środków na doposażenie pracowni technicznych

zagrożenie patologiami

upadek autorytetów

brak ambicji

wzrastające ubóstwo społeczne

roszczeniowa postawa rodziców

wypalenie zawodowe nauczycieli

zbiurokratyzowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki działania, które będą rozwjały i poszerzały jej mocne strony, a w miarę możliwości likwidowały i zapobiegały powstawaniu nowych. Koncepcja stanowi dokument źródłowy do opracowanie innych dokumetów wewnątrz szkolnych gdzie zawarte są zadania i priorytety krótkoterminowe m.in roczny plan pracy szkoły.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja