Statut szkoły

logo

 

 

STATUT

 

Zespołu Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

w Sandomierzu

 

 

 

Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr …3/2016/2017…

z dnia ……26.10.2016 r.…

Sandomierz, dnia …26.10.2016 r.…

 

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Podstawa prawna Statutu……………………………………………………………...str. 4

§ 2 Nazwa, siedziba, rodzaje szkół………………………………………………………..str. 4

§ 3 Pieczęcie i tablice Zespołu…………………………………………………………….str. 5

§ 4 Sztandar i uroczystości………………………………………………………………...str. 6

§ 5 Pozostałe postanowienia ogólne……………………………………………………….str. 6

Rozdział 2: CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 6 Cele i zadania Zespołu…………………………………………………………………str. 7

§ 7 Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów………………………………………….str. 8

§ 8 Formy opieki i pomocy uczniom………………………………………………………str. 9

Rozdział 3: ORGANY SZKOŁY

§ 9 Postanowienia ogólne………………………………………………………….….....str. 10

§ 10 Kompetencje Dyrektora………………………………………………………….....str. 11

§ 11 Kompetencje Rady Pedagogicznej……………………………………………….....str. 13

§ 12 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego……………………………………...…...str. 17

§ 13 Kompetencje Rady Rodziców………………………………………………………str. 18

§ 14 Stanowiska wicedyrektorów……………………………………………………...…str. 18

§ 15 Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów między nimi…………………………………………………………………………………...…..str. 19

ROZDZIAŁ 4: ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 16 Ogólne założenia…………………………………………………………...……….str. 21

§ 17 Dziennik elektroniczny…………………………………………………...…………str. 23

§ 18 Realizacja praktycznej nauki zawodu………………………………………………str. 24

§ 19 Realizacja zajęć praktycznych w Pracowniach Szkolnych……………………...….str. 24

§ 20 Obowiązki ucznia podczas zajęć praktycznych odbywających się w budynku
Pracowni Szkolnych………………………………..………………………….....……...str. 25

§ 21 Realizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawcy ………………………..…….str. 26

§ 22 Praca biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacyjnego……………str. 29

§ 23 Zasady opieki nad uczniami…………………………………………………………str. 30

§ 24 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej……………………………..str. 31

§ 25 Bezpieczeństwo w szkole i poza nią…………………………………………...……str. 34

Rozdział 5: NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 26 Zadania nauczycieli…………………………………………………………………str. 36

§ 27 Zadania wychowawcy i opiekuna…………………………………………………..str. 38

§ 28 Zadania pozostałych pracowników Zespołu………………………………………..str. 42

 

Rozdział 6: UCZNIOWIE SZKOŁY. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 29 Zasady przyjmowania uczniów do szkoły………………………………………..…str. 44

§ 30 Zasady rekrutacji do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej…………….……str. 45

§ 31 Zasady rekrutacji do szkoły dla dorosłych………………………………………….str. 47

§ 32 Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy…………………………………….str. 48

§ 33 Przechodzenie ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły…...str. 48

§ 34 Prawa ucznia………………………………………………………………………...str. 48

§ 35 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia………………………..str. 50

§ 36 Tryb odwoławczy……………………………………………………………………str. 51

§ 37 Obowiązki ucznia……………………………………………………………………str. 51

§ 38 Procedury postępowania w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych…………………………………………………………………………………str. 53

§ 39 Regulamin nagród…………………………………………………………………..str. 54

§ 40 Regulamin kar………………………………………………………………………str. 55

§ 41 Przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów…………………………………………………………………………….…..…str. 58

§ 42 Procedury postępowania w przypadkach wykroczeń i naruszeń prawa wewnątrzszkolnego stosowane wobec uczniów, obowiązujące nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły………………………………………………………..…………………….……str. 59

Rozdział 7: WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Podrozdział 1 Szkoły dla młodzieży

§ 43 Założenia ogólne…………………………………………………………………….str. 63

§ 44 Kryteria oceniania…………………………………………………………………...str. 67

§ 45 Kryteria wystawiania ocen z zachowania…………………………………………...str. 69

§ 46 Klasyfikowanie……………………………………………………………,,,………str. 71

§ 47 Procedura podwyższania przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania……………………………………………………………………………...str. 73

§ 48 Egzaminy poprawkowe………………………………………………………...……str. 75

§ 49 Uwagi końcowe……………………………………………………………………...str. 77

Podrozdział 2 Szkoły dla dorosłych

§ 50 Zasady wewnętrznego oceniania w szkole dla dorosłych…………………………..str. 77

§ 51 Egzaminy poprawkowe w szkołach dla dorosłych w systemie zaocznym…………str. 82

Rozdział 8: FINANSE SZKOŁY

§ 52 Finanse szkoły………………………………………………………………...……..str. 84

Rozdział 9: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53 Postanowienia końcowe………………………………………………………………………..………..str. 84

 

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Podstawa prawna Statutu

1. Statut Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu został opracowany na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) zwana w dalszej części „ustawą”;

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

§ 2.

Nazwa, siedziba, rodzaje szkół

1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu, zwany dalej „Zespołem”, jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży i dorosłych, działającą na podstawie przepisów ustawy. Zespół prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania.

2. Typy szkół w Zespole:

1) technikum o 4 – letnim okresie nauczania. Umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów. Umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła dla młodzieży na podbudowie gimnazjum;

2) zasadnicza szkoła zawodowa o 3 – letnim okresie nauczania umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie, po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w trzyletnim liceum dla dorosłych, począwszy od klasy drugiej liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła dla młodzieży na podbudowie gimnazjum;

3) liceum ogólnokształcące dla dorosłych jest szkołą, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia, które odbywa się w formie zaocznej. Do szkoły przyjmowane są osoby mające 18 lat lub kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły, legitymujące się ukończeniem gimnazjum lub 8 – letniej szkoły podstawowej. Do drugiej klasy liceum mogą być przyjmowani absolwenci trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest równoznaczne z posiadaniem przez absolwenta średniego wykształcenia ogólnego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

4) policealna szkoła zawodowa dla dorosłych w systemie zaocznym na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej, której ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie- po zdaniu egzaminu.

3. Zespół zachowuje imię prof. Zbigniewa Strzeleckiego, nadane mu dnia 11 października 1994 r. na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego przez Kuratora Oświaty w Tarnobrzegu.

4. Siedziba Zespołu znajduje się w Sandomierzu przy ulicy Juliusza Słowackiego 37.

5. Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu składają się z nazwy zespołu i nazwy szkół zespołu. W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

1) dla młodzieży

a) Technikum Nr 3 w Sandomierzu, kształcące w zawodach:

- technik budownictwa,

- technik pojazdów samochodowych,

- technik informatyk,

- technik usług fryzjerskich

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, kształcąca w zawodach:

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- mechanik pojazdów samochodowych,

2) dla dorosłych:

a) Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Sandomierzu, kształcąca w systemie zaocznym na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej kształcąca w zawodach:

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu.

6. Nowe kierunki kształcenia w ramach istniejących typów szkół mogą być powoływane w Zespole w oparciu o odrębne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

7. Zespół prowadzi również kształcenie ustawiczne dla dorosłych w formach pozaszkolnych. Są to kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zasady działania kwalifikacyjnych kursów zawodowych określa odrębny regulamin.

§ 3.

Pieczęcie i tablice Zespołu

1. Zespół posiada pieczęcie urzędowe okrągłe – dużą i małą oraz pieczątkę zespołu.

2. Każda szkoła wchodząca w skład Zespołu posiada pieczęć urzędową okrągłą – dużą i małą oraz pieczątkę szkoły.

3. Pieczęcie urzędowe szkoły zawierają nazwę szkoły, a pieczątki oprócz nazwy szkoły zawierająca nazwę Zespołu.

4. Używanie pieczęci urzędowych oraz przechowywanie ich i ewidencjonowanie odbywa się zgodne z odrębnymi przepisami.

5. Zespół posiada i umieszcza na obiekcie tablice urzędowe, informujące o nazwach szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 4.

Sztandar i uroczystości

1. Zespół posiada własny sztandar. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o długości 100 cm obszyta złotą taśmą i wykończona złotymi frędzlami. Po stronie głównej sztandar jest koloru kremowego. W centralnej części znajduje się herb Miasta Sandomierza. Wokół herbu widnieje napis zawierający nazwę szkoły, imię patrona oraz nazwę miejscowości. W dolnym lewym rogu wyszyty rok – 1958 – data założenia szkoły, w dolnym prawym rok 2008 – data ufundowania sztandaru. Rewers jest koloru czerwonego. W środkowej części znajduje się orzeł w koronie w kolorze białym z elementami złotymi. W dolnej części znajduje się w półkolu napis: „Ojczyzna, Nauka, Praca”. Drzewiec sztandaru jest zakończony metalową głowicą w formie orła w koronie.

2. Zespół posiada również sztandar historyczny uwzględniający dawną nazwę szkoły „Zespół Szkół Budownictwa”. Obydwa sztandary szkoły są symbolem jej tożsamości i wolności. Sztandary otoczone są czcią i szacunkiem jak symbole narodowe. Sztandary Zespołu przechowywane są w gabinecie dyrektora szkoły.

3. Zespół posiada własny ceremoniał uroczystości.

§ 5.

Pozostałe postanowienia ogólne

1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Sandomierski.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

3. Zespół działa bezobwodowo, kształci młodzież gminy, powiatu, województwa i kraju.

4. Zespół może prowadzić innowacje edukacyjne i wdrażać eksperymenty pedagogiczne.

5. Nabór uczniów do Zespołu odbywa się wg zasad określonych w rozdziale VI niniejszego statutu.

6. Zespół prowadzi, wydaje i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 2

CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 6.

Cele i zadania Zespołu

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, uwzględniając przy tym program wychowawczy i profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów.

2. Do podstawowych celów i zadań realizowanych przez Zespół określonych w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie należy w szczególności:

1) inspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnych z charakterystyka danego zawodu;

2) przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia w szkołach wyższych lub podjęcia pracy zawodowej z pełną odpowiedzialnością i zrozumieniem jej znaczenia społeczno – gospodarczego oraz wyposażeniem w umiejętność samokształcenia;

3) kształtowanie postaw moralnych i społecznych;

4) umacnianie poczucia obowiązku oraz dyscypliny pracy i nauki;

5) rozwijanie zainteresowań uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych, pracy w organizacjach uczniowskich społecznych;

6) umożliwianie działalności legalnym organizacjom młodzieżowym powołanym w celu rozwijania zainteresowań uczniów oraz wspierania Zespołu w realizacji jego zadań statutowych.

3. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane są zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego ustaloną dla poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Zespołu oraz kształcenia zawodowego realizowane zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach.

4. Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole jest oddział.

5. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla poszczególnych typów szkół są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.

6. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego ustalonej dla poszczególnych typów szkół są organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.

7. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych w szczególności: szkół wyższych, pracodawców, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem a daną jednostką.

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności: ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

9. Zespół stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, z poszanowaniem godności osobistej, światopoglądu i wyznania, kierując się najlepszymi tradycjami szkolnymi, a zwłaszcza poszanowaniem prawdy i obowiązku jej głoszenia, tolerancji w zakresie poglądów i postaw, godności ludzkiej, praw człowieka, miłości do Ojczyzny, odpowiedzialności za siebie i innych, poszanowania pracy.

10. Zespół realizuje zadania szkoły poprzez:

1) zajęcia lekcyjne obowiązkowe;

2) zajęcia praktycznej nauki zawodu;

3) praktyki zawodowe;

4) zajęcia wyrównawcze i fakultatywne;

5) zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;

6) nauczanie indywidualne;

7) projekty unijne.

§ 7.

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów.

1. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne Zespół realizuje zgodnie z potrzebami młodzieży z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych lub w ramach 40 godzinnego tygodnia czasu pracy nauczyciela.

2. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne mają za zadanie rozwijać zainteresowania uczniów, lepiej przygotowywać do egzaminów zewnętrznych, dać możliwości wyrównania różnic programowych oraz wspierać rozwój uczniów szczególnie zdolnych. Rodzaj i program zajęć jest uzgadniany z dyrekcją Zespołu.

 

 

§ 8.

Formy opieki i pomocy uczniom

1. Zespół wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych poprzez odpowiedni nadzór nauczycieli;

2) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Zespołu, w trakcie wycieczek, wyjść i wyjazdów organizowanych przez Zespół;

3) sprawuje opiekę nad uczniami podczas przerw między zajęciami wg zasad organizacyjno – porządkowych obowiązujących w Zespole;

4) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez współpracę z
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz działania pedagoga szkolnego.

2. Szkoła w miarę posiadanych środków i możliwości udziela wsparcia i pomocy materialnej uczniowi, któremu z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, taka pomoc i wsparcie są potrzebne.

3. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego wg odrębnych przepisów.

4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

5. Stypendium, o którym mowa wyżej przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium to przyznawane jest przez Prezesa Rady Ministrów. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

6. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

7. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru).

8. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;

3) uczniowi szkoły uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

9. Stypendium, o którym mowa w ust. 8 przyznaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz ich wysokość w każdym roku szkolnym.

Rozdział 3

ORGANY SZKOŁY

§ 9.

Postanowienia ogólne

1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Organy Zespołu prowadzą działalność zgodnie z ustawą oraz innymi przepisami.

3. Organy Zespołu posiadają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych ustawą oraz niniejszym Statutem Szkoły.

4. Organy Zespołu realizując zadania statutowe szkoły w miarę potrzeb wynikających z ich kompetencji zobowiązane są do wzajemnego informowania się o planowanych i podejmowanych działaniach poprzez:

a) wymianę informacji i dokumentów;

b) udział przedstawicieli w niektórych zebraniach poszczególnych organów;

c) wspólną realizację niektórych zadań i przedsięwzięć;

d) sporządzanie opinii do decyzji podejmowanych przez poszczególne organy.

5. W Zespole może zostać utworzona Rada Szkoły.

§ 10.

Kompetencje Dyrektora

1. Kompetencje dyrektora określają:

a) ustawa o systemie oświaty;

b) przepisy dotyczące prawa pracy;

c) Karta Nauczyciela;

d) inne akty prawne.

2. Dyrektor Zespołu jest, w rozumieniu Ustawy, dyrektorem szkoły.

3. Dyrektor Zespołu wykonuje następujące zadania:

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny (jeśli jest nauczycielem) prowadząc m. in. obserwacje, analizę dokumentacji oraz hospitacje lekcji i zajęć prowadzonych przez nauczycieli w celu podnoszenia jakości pracy szkoły w tym oceny pracy nauczyciela;

3) ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;

4) przydziela nauczycielom zakres czynności zgodnie z kwalifikacjami oraz dodatkowe zadania wynikające z zadań statutowych szkoły w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy określonego w Karcie Nauczyciela;

5) sprawuje nadzór nad realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych realizowanych przez szkołę;

6) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;

7) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów, słuchaczy i pracowników ustalonego porządku nauki i pracy oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;

8) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponosząc odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizując administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

10) sprawuje nadzór nad formami działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

11) ściśle współpracuje z organami szkoły w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły;

12) współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie organizacji i przeprowadzania zewnętrznych egzaminów;

13) współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych;

14) podejmuje decyzje dotyczące przyjęcia ucznia do szkoły;

15) podejmuje decyzje w sprawie wyrównania różnic programowych;

16) nakłada na uczniów kary za naganne zachowania według zasad określonych w § 40;

17) ustala kierunki kształcenia zawodowego w porozumieniu z organem prowadzącym po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;

18) pozyskuje środki finansowe na rzecz Zespołu;

19) organizuje przeglądy techniczne pomieszczeń i urządzeń Zespołu oraz prace konserwacyjno – remontowe;

20) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku Zespołu;

21) podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju młodzieży. Za realizację powyższego odpowiedzialni są opiekunowie pracowni informatycznych i centrum multimedialnego;

22) zezwala na wniosek rodziców w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą, które regulują odrębne przepisy;

23) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w szkole;

24) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

25) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

5. Dyrektor Zespołu, w szczególności:

1) wydaje decyzje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;

2) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

3) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom Zespołu;

4) występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

5) dokonuje oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli;

6) udziela pomocy pracownikom i dysponuje środkami z wyodrębnionego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

7) kieruje na dokształcanie i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli.

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, a w sprawach pracowniczych ze związkami zawodowymi.

7. Dyrektor Zespołu rozpatruje skargi i wnioski z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisach szczególnych.

8. Konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga się zgodnie z przepisami merytorycznymi w tym zakresie.

9. Dyrektor szkoły jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

10. Dyrektor Zespołu może przekazać część uprawnień osobom sprawującym stanowiska kierownicze w szkole.

11. Dyrektor stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 11.

Kompetencje Rady Pedagogicznej

1. W Zespole działa jedna Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

2. W przypadku, gdy nie została utworzona Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna wypełnia funkcję Rady Szkoły.

3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych nauczycieli.

4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) projekt planu finansowego szkoły, składanego przez dyrektora szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8. Ponadto Rada Pedagogiczna:

1) przygotowuje projekt statutu Zespołu, jego zmian, a także innych dokumentów stanowiących prawo wewnątrzszkolne;

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole;

3) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

9. W przypadku wystąpienia przez Radę Pedagogiczną z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora Zespołu Organ Prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

10. W przypadku wystąpienia Rady Pedagogicznej z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego, postępowanie wyjaśniające przeprowadza dyrektor Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu semestralnych i rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

12. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej, na wniosek Kuratora Oświaty lub Organu Prowadzącego.

13. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

14. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

15. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

16. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności stanowiący dokument prawa wewnątrzszkolnego.

17. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

18. Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

19. W Radzie Pedagogicznej działają robocze komisje i zespoły, których celem jest usprawnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły:

1) zespół wychowawczy;

2) komisja przedmiotów ogólnokształcących;

3) komisja przedmiotów zawodowych;

4) zespół ds. ewaluacji wewnętrznej;

5) komisja ds. dyscypliny uczniów;

6) inne komisje stałe bądź doraźne wynikające z potrzeb Zespołu.

20. Pracą komisji przedmiotowych lub zespołów kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Zespołu.

21. Cele i zadania komisji przedmiotowej obejmują:

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programu nauczania, wyboru programów nauczania i podręczników, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także wspólne opracowywanie przedmiotowego systemu oceniania, sposobów mierzenia jakości pracy szkoły;

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, pracowni szkolnych, ośrodków egzaminacyjnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

4) organizowanie konkursów przedmiotowych i olimpiad dla uczniów;

5) organizowanie współpracy z instytucjami wspierającymi merytorycznie i metodycznie pracę nauczyciela, współpracy z nauczycielami innych szkół;

6) organizowanie współpracy z firmami, instytucjami branżowymi, pracodawcami.

22. Uprawnienia i kompetencje komisji przedmiotowych i zespołów:

7) realizowanie procedur w zakresie wdrażania programów nauczania;

8) analizowanie wyników nauczania w poszczególnych blokach przedmiotowych; opracowanie wniosków i wdrażanie programów naprawczych celem podniesienia jakości kształcenia;

9) wspólne przygotowanie, opiniowanie i wdrażania innowacji i eksperymentów;

10) korelowanie treści programowych między przedmiotami pod kątem egzaminów zewnętrznych;

11) wspieranie dyrektora Zespołu w realizacji zadań dydaktycznych szkoły.

23. Uprawnienia i kompetencje komisji ds. dyscypliny uczniów

1) współpraca z dyrektorem Zespołu w zakresie egzekwowania właściwych zachowań uczniów w szkole;

2) organizowanie posiedzeń komisji, analizowanie, wyjaśnianie na wniosek dyrektora Zespołu przyczyn, okoliczności i skutków zachowań nagannych uczniów;

3) zapraszanie na posiedzenia komisji uczestników zdarzeń, świadków oraz inne osoby, jeżeli wymaga tego sytuacja;

4) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji;

5) przedstawianie dyrektorowi Zespołu propozycji ukarania ucznia/uczniów;

6) współpracowanie w tym zakresie ze wszystkimi pracownikami szkoły;

7) wnioskowanie do Rady Pedagogicznej o podjęcie uchwały w sprawie relegowania ucznia ze szkoły.

§ 12.

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

1. W Zespole działa jeden Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą uczniowie poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów/ w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Szczegółowe zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu stanowiący dokument prawa wewnątrzszkolnego.

3. Organy Samorządu wybrane w sposób określony w ust. 2 są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu.

5. Samorząd może przedstawiać organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących uczniów, a w szczególności dotyczących realizowania podstawowych praw, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizacji życia szkolnego;

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

e) prawo nadawania audycji przez radiowęzeł szkolny;

f) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu;

g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd opiniuje wniosek zgłoszony w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

7. Samorząd wnioskuje o przyznanie uczniom nagród i wyróżnień, opiniuje wnioski do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

8. Samorząd opiniuje projekt regulaminu kar i nagród oraz zmian wprowadzanych do tego regulaminu.

 

 

§ 13.

Kompetencje Rady Rodziców

1. W Zespole działa jedna Rada Rodziców, która stanowi reprezentację wszystkich rodziców i uczniów poszczególnych szkół dla młodzieży wchodzących w skład Zespołu.

2. Rada Rodziców działa w oparciu o ustalony regulamin działalności stanowiący dokument prawa wewnątrzszkolnego.

3. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Program Wychowawczego oraz Program Profilaktyczny.

4. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, jeżeli w Zespole został stwierdzony niedostateczny poziom efektywności w tych obszarach oraz projekt planu finansowego Zespołu.

5. Przedstawiciele Rady Rodziców mogą być zapraszani na posiedzenia plenarne Rady Pedagogicznej.

6. Wybory do Rady Rodziców określa regulamin.

7. Rada Rodziców w ramach swoich kompetencji wpływa na realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu szkoły oraz innych aktów prawa oświatowego.

8. W celu wspierania statutowej działalności Zespołu Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł.

9. Zasady wydatkowania funduszy gromadzonych przez Radę określa regulamin Rady Rodziców.

10. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z działalnością Zespołu.

11. Rada Rodziców opiniuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, pracę nauczyciela, który podlega ocenie dorobku zawodowego w związku z ubieganiem się o kolejny stopień awansu zawodowego.

§ 14.

Stanowiska wicedyrektorów

1. W Zespole, ze względu na różnorodność typów szkół oraz występowanie wielu problemów wychowawczych tworzone są stanowiska wicedyrektorów.

2. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.

3. Tworzenie tych stanowisk oraz innych stanowisk kierowniczych, powierzanie ich i odwoływanie z nich dokonuje dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

4. Ilość wicedyrektorów oraz tryb ich powoływania i odwoływania uzależniona jest od liczby oddziałów w Zespole i regulowana jest odrębnymi przepisami prawa. Kompetencje wicedyrektorów mogą zostać rozdzielone na wicedyrektora ds. ogólnokształcących, wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego.

5. Wicedyrektorzy wykonują część zadań dyrektora Zespołu, a w szczególności:

1) pełnią funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności;

2) przygotowują projekty dokumentacji szkolnej;

3) organizują i koordynują bieżący tok działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

4) sprawują nadzór pedagogiczny nad nauczycielami;

5) z upoważnienia dyrektora są przełożonymi nauczycieli i pracowników, posiadają, więc prawo wydawania poleceń, przydzielania zadań, oceniania oraz wnioskowania o nagrody i kary regulaminowe;

6) dbają o wizerunek Zespołu na zewnątrz;

7) pełnią bieżący nadzór nad Zespołem według ustalonego tygodniowego planu pracy;

8) szczegółowe zadania i obowiązki określają przydziały czynności.

§ 15.

Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów między nimi

1. Współdziałanie organów Zespołu polega na:

1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, Statutem Zespołu i regulaminami;

2) bieżącej wymianie informacji pomiędzy nimi o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach;

3) wzajemne opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach, które określają: ustawa, Statut i regulaminy.

2. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami odpowiada dyrektor.

3. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia.

4. Do stałych form kontaktu należą:

a) indywidualne kontakty rodziców z wychowawcą, nauczycielami i dyrektorem Zespołu w celu uzyskania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce, porady w sprawie wychowania i dalszego kształcenia. Inicjatorami spotkania mogą być rodzice, wychowawca, nauczyciele, dyrekcja, pedagog;

b) spotkania ogółu rodziców z wychowawcą, nauczycielami, dyrekcją w celu zapoznania z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w klasie, z wewnętrznym systemem oceniania oraz wyrażenia i przekazania opinii na temat pracy Zespołu i postępów uczniów;

c) rodzice mogą kontaktować się ze szkołą drogą internetową poprzez dziennik elektroniczny.

5. Rada Rodziców ma prawo wyrażenia i przekazania opinii na temat pracy Zespołu do organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

6. Przedstawiciele poszczególnych organów mogą uczestniczyć w posiedzeniach i naradach innych organów, na ich zaproszenie, bez prawa głosu.

7. Dyrektor, jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

1) wykonuje uchwały, o ile są zgodne z obowiązującymi przepisami oświatowymi;

2) wstrzymuje wykonanie uchwały sprzecznej z prawem, powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

3) rozstrzyga sprawy sporne;

4) reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;

5) bezpośrednio współpracuje z organami szkoły;

6) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami.

8. Ponadto dyrektor Zespołu w ramach rozstrzygania sporów:

a) przyjmuje wnioski i bada skargi;

b) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie;

c) w swej działalności kieruje się zasadą dobra szkoły i obiektywizmu;

d) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeśli działalność tych organów narusza interesy Zespołu i nie służy rozwojowi jej wychowanków.

9. W sprawach spornych przedstawiciele poszczególnych organów Zespołu mogą interweniować do dyrektora Zespołu na piśmie bądź ustnie.

10. Do sprawy będącej przedmiotem sporu dyrektor powinien ustosunkować się w terminie 14 dni.

11. W przypadku wydania decyzji administracyjnej stronie sporu przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia właściwego ze względu na przedmiot sporu.

12. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz Zespołu wg następującego trybu:

a) z każdego z organów Zespołu wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;

b) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów.

13. Spory między organami Zespołu rozwiązywane są wewnątrz szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

14. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

15. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 

Rozdział 4

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 16.

Ogólne założenia

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz innych dni wolnych lub przerw w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego lub wydane na ich podstawie zarządzenia dyrektora Zespołu.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu, opracowany przez dyrektora Zespołu na podstawie przepisów prawa oświatowego z uwzględnieniem planu nauczania Zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący szkoły do dnia 30 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacyjnym Zespołu umieszcza się wszystkie typy szkół wchodzących w skład Zespołu oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Arkusz organizacyjny uwzględnia m. in. liczbę pracowników Zespołu, liczbę stanowisk kierowniczych, liczbę godzin zajęć edukacyjnych wynikającą z szkolnych planów nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizacje zajęć edukacyjnych.

5. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów danego typu szkoły, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w planie nauczania, zgodnym z ramowym planem nauczania i programem uwzględnionym w szkolnym zestawie programów nauczania. Oddział tworzy klasę. W obrębie jednej klasy może funkcjonować kilka oddziałów.

6. W Zespole mogą być utworzone oddziały integracyjne, których zasady działania określają odrębne przepisy.

7. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego, zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, na zajęciach praktycznej nauki zawodu możliwy jest podział na grupy w oparciu o odrębne przepisy.

8. Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne ujęte w podstawie programowej mogą być realizowane w grupach oddziałowych, w grupach międzyoddziałowych oraz w grupie międzyszkolnej.

9. Dopuszcza się możliwość łączenia oddziałów w trakcie cyklu kształcenia, w sytuacji drastycznego zmniejszenia liczby uczniów z zachowaniem przepisów prawa.

10. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być realizowane na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia praktycznego, pracodawców oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej między szkołą a daną jednostką.

11. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

12. W technikum i w zasadniczej szkole zawodowej godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut.

13. Zajęcia lekcyjne odbywają się w klasach i pracowniach.

14. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w bloku sportowym, na boiskach szkolnych oraz innych obiektach sportowo – rekreacyjnych na terenie miasta Sandomierza pod opieką nauczyciela.

15. Do nauczania można doraźnie wykorzystywać szkolną aulę.

16. Zasady użytkowania poszczególnych pracowni, pomieszczeń sportowych oraz innych określają odrębne regulaminy, umieszczone w miejscu widocznym i dostępnym w tych miejscach.

 

§ 17

Dziennik elektroniczny

1. Dzienniki lekcyjne prowadzone są w formie e-dziennika.

2. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:

1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik elektroniczny;

2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed dostępem osób nieuprawnionych;

3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;

4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;

5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

3. System informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników:

a) w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć;

b) w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego a w odniesieniu do szkół dla dorosłych 10 dni od zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia semestru;

c) za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno dziennika elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej.

4. Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych jednostki, a zatem nie pobierają opłat:

a) za prowadzenie dzienników;

b) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką;

c) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.

5. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dziecka. Szkoła jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.

6. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także na rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego podmiotu.

§ 18.

Realizacja praktycznej nauki zawodu

1. Celem kształcenia zawodowego jest stworzenie najbardziej optymalnych warunków do opanowania przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie.

2. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych i ma na celu przygotowanie ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

3. Zajęcia praktyczne w ramach nauki zawodu realizowane są w Pracowniach Szkolnych oraz u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia.

4. Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum i Policealnej Szkoły zawodowej, których podstawa programowa przewiduje dodatkowo tą formę kształcenia zawodowego, odbywają się u pracodawców branżowych w oparciu o odrębne umowy.

§ 19.

Realizacja zajęć praktycznych w Pracowniach Szkolnych

1. Pracownie szkolne stanowią integralną część Zespołu

2. Nadzór nad Pracowniami szkolnymi w tym nadzór nad organizacją zajęć praktycznych sprawuje wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego.

3. W Pracowniach Szkolnych odbywają się zajęcia praktyczne:

1) uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej;

2) uczniów Technikum Nr 3;

3) słuchaczy Policealnej Szkoły dla Dorosłych.

4. W budynku Pracowni odbywają się również inne zajęcia lekcyjne według tygodniowego planu zajęć.

5. Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 min.

6. Zajęcia praktyczne w Pracowniach Szkolnych mogą rozpoczynać się od godziny 7:00.

7. Nauka w Pracowniach Szkolnych realizowana jest z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Opiekę i nadzór nad uczniami i słuchaczami podczas zajęć sprawuje nauczyciel.

9. Liczebność grup w poszczególnych zawodach ustala się uwzględniając charakter, specyfikę zajęć, treści programowe, ilość uczniów w klasie, ilość stanowisk na danym dziale i zasady BHP.

10. Podziału uczniów na grupy dokonuje dyrektor Zespołu.

11. Udział uczniów w zajęciach praktycznych podlega ocenie.

12. Ustalanie ocen z zajęć praktycznych, odbywa się w oparciu o zasady określone w rozdziale WZO oraz opracowane przez nauczycieli zawodu Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO).

12. Nauczyciele prowadzący zajęcia praktyczne, zapoznają uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracowni, zwłaszcza w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny
oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

13. Nauczyciele prowadzący zajęcia egzekwują bezpośrednio od uczniów przestrzeganie regulaminów obowiązujących w pracowniach.

14. Nauczyciele Zespołu współpracują bezpośrednio z wicedyrektorem ds. kształcenia zawodowego, któremu powierzono realizacje zadań z zakresu kształcenia zawodowego, wykonują jego polecenia i wnioski.

15. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora Zespołu.

§ 20

Obowiązki ucznia podczas zajęć praktycznych odbywających się w budynku Pracowni Szkolnych

1. Uczeń zobowiązany jest przestrzegać zapisów regulaminów poszczególnych pracowni, stosować się do zasad organizacji pracy i zasad BHP a w szczególności:

1) zakupić na własny koszt ubranie robocze i używać je w czasie zajęć praktycznych;

2) stosować środki ochrony indywidualnej, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo wykonywanych prac czy czynności;

3) wykorzystywać maszyny, narzędzia i inne materiały stanowiące wyposażenie pracowni zgodnie z ich przeznaczeniem jedynie za zgodą nauczyciela;

4) zapoznać się dokładnie z instrukcją BHP oraz stosować w praktyce zawarte w niej wytyczne;

5) swoim zachowaniem nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych;

6) znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa pracy obowiązujące na danym stanowisku roboczym oraz przy wykonywaniu pracy;

7) przed rozpoczęciem pracy sprawdzić swoje stanowisko pracy, upewnić się czy przy pracy nie zagraża niebezpieczeństwo, ewentualne braki natychmiast zgłosić nauczycielowi;

8) przy pracach zespołowych, w grupach nie działać na własną rękę;

9) bacznie zwracać uwagę na wszelkie znaki ostrzegawcze, tablice, plakaty i ściśle stosować się do ich wskazań;

10) przejścia w pracowniach i na stanowiskach pracy utrzymywać w należytym porządku i bezpiecznym stanie;

11) w razie wypadku natychmiast powiadomić nauczyciela zawodu lub dyrektora Zespołu.

2. Uczniowi zakazuje się w szczególności:

1) podczas zajęć praktycznych bez wiedzy nauczyciela odchodzić od wyznaczonego stanowiska pracy oraz wychodzić z pracowni;

2) podczas przerwy w zajęciach opuszczać terenu szkoły;

3) bez wiedzy nauczyciela wykonywać napraw maszyn, instalacji elektrycznej i innych urządzeń;

4) bez wiedzy nauczyciela wykonywać jakichkolwiek prac czy czynności;

5) nosić ozdób, które zagrażałyby bezpieczeństwu podczas pracy (np. pierścionków, bransolet, itp.).

3. Za niewłaściwe zachowanie się ucznia podczas zajęć praktycznych stosuje się wobec niego kary zgodnie ze statutem szkoły.

4. Szkody wyrządzone z winy ucznia w majątku stanowiącym własność szkoły pokrywa uczeń lub jego rodzice.

§ 21.

Realizacja praktycznej nauki zawodu u pracodawcy

1. Praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne w ramach nauki zawodu realizowane
u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, odbywają się w oparciu
o umowy o praktyczną naukę zawodu, zawarte pomiędzy dyrektorem Zespołu, a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

2. Umowę sporządza się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu.

3. Zawarta umowa określa:

1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów;

2) nazwę i adres szkoły;

3) zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu;

4) nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu oraz program praktyk;

5) imiona i nazwiska uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu;

6) formę praktycznej nauki zawodu;

7) termin rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu;

8) prawa i obowiązki stron zawierających umowę;

9) klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych uczniów.

5. Do umowy dołącza się program praktyk dla danego zawodu, opracowany w oparciu
o program nauczania dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora Zespołu.

6. Zespół kierując uczniów na praktyczną naukę zawodu:

1) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu poprzez zlecenie obowiązków wicedyrektorowi ds. kształcenia zawodowego;

2) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu;

3) akceptuje wyznaczonych opiekunów praktyk oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

7. Podmioty przyjmujące uczniów na praktyczną naukę zawodu zapewniają:

1) niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną;

2) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;

3) dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych;

4) zapoznają uczniów z organizacją pracy, regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i informują o możliwości dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

5) powiadamiają Zespół o naruszeniu przez ucznia przepisów wewnątrzzakładowych lub postanowień umowy;

6) zapewniają realizację programu praktyk i zajęć praktycznych.

8. Pracodawca przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne zobowiązuje się prowadzić dodatkowy dziennik, w którym dokumentowany jest przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

9. W dzienniku tym odnotowuje się:

 1. obecność uczniów na zajęciach,

 2. tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych,

 3. oceny bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane przez uczniów

 4. propozycje śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zachowania.

10. Szkoła zobowiązana jest w dzienniku lekcyjnym uzupełniać dane dotyczące frekwencji oraz oceniania na zajęciach realizowanych poza szkołą.

11. W przypadku naruszenia zasad umowy przez podmiot przyjmujący uczniów na naukę zawodu, naruszenia przepisów w zakresie prawa pracy lub rażących zaniedbań w realizacji programu praktyk szkoła może rozwiązać umowę i przenieść ucznia lub uczniów do innego zakładu pracy.

12. Praktyki zawodowe uczniów mogą być realizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

13. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów odbywających praktyki ulega odpowiedniemu skróceniu.

14. Podstawą zaliczenia praktyk zawodowych jest pozytywna ocena z praktyk, wystawiona przez opiekuna praktyk i wpisana w dzienniczku praktyk, prowadzonego przez ucznia uczestniczącego w praktykach.

15. Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych praktykach zawodowych poza granicami kraju, organizowanych przez szkołę w ramach realizacji projektów unijnych.

16. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać regulaminów obowiązujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, stosować się do zasad organizacji pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

§ 22.

Praca biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacyjnego

1. W Zespole działa szkolna biblioteka wraz z czytelnią i centrum informacyjnym.

2. Biblioteka z czytelnią oraz centrum informacyjnym są pracowniami służącymi do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o szkole i regionie.

3. Z czytelni i centrum informacyjnego mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły, a także inne osoby za zgodą dyrektora Zespołu.

4. W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel – bibliotekarz.

5. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi w bibliotece szkolnej następujące prace:

1) gromadzi zbiory zgodnie z profilami programowymi;

2) ewidencjuje oraz przeprowadza skontrum zbiorów zgodnie z przepisami;

3) przygotowuje opracowania biblioteczne zgodnie z obowiązującymi zasadami;

4) prowadzi selekcję zbiorów zgodnie z zasadami;

5) wykonuje zabiegi chroniące zbiory przed przedwczesnym zniszczeniem;

6) prowadzi katalogi – rzeczowy i alfabetyczny;

7) organizuje informację o zbiorach;

8) prenumeruje czasopisma;

9) nadzoruje centrum informacji znajdujące się w bibliotece szkolnej;

10) prowadzi wypożyczanie książek i czasopism;

11) organizuje kiermasz używanych podręczników.

6. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki (wypożyczenia, zwroty, postępowanie w wypadku zgubienia lub zniszczenia książki, korzystania z czytelni, korzystania z komputerów) normuje regulamin biblioteki zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

7. Biblioteka prowadzi statystykę służącą sprawozdawczości i ocenie efektywności pracy nauczyciela – bibliotekarza oraz aktywności czytelniczej.

8. Nauczyciel – bibliotekarz:

1) ponosi odpowiedzialność materialną za zbiory zgromadzone w bibliotece, komputery znajdujące się w centrum informacyjnym, za dokumentację biblioteki;

2) opracowuje plany pracy biblioteki;

3) dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdania z pracy biblioteki;

d) propaguje i rozwija pasje czytelnicze.

9. Praca pedagogiczna nauczyciela – bibliotekarza obejmuje:

1) udostępnianie korzystającym z biblioteki materiałów i podręczników;

2) umożliwienie dostępu do komputerów i korzystania z Internetu;

3) poradnictwo i pomoc w doborze książek;

4) poradnictwo w poszukiwaniu informacji w Internecie;

5) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego uczniów w klasach;

6) organizowanie dla uczniów wycieczek do innych bibliotek, drukarni;

7) rozmowy z czytelnikami o książkach;

8) informowanie nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie uczniów, analiza stanu czytelnictwa w szkole;

9) popularyzacja czytelnictwa i informowanie o nowościach wydawniczych;

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej (organizowanie konkursów czytelniczych, spotkań autorskich, przygotowywanie gazetek i wystaw, itp.);

11) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie.

10. Godziny pracy biblioteki, czytelni i centrum informacyjnego w Zespole umożliwiają dostęp do korzystania ze zbiorów bibliotecznych przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie ich trwania i po zakończeniu zajęć, pięć razy w tygodniu w godzinach ustalonych i zatwierdzonych przez dyrekcję Zespołu.

§ 23.

Zasady opieki nad uczniami.

1. Szkoła przyjmuje następujące zasady opieki nad uczniami:

1) systematyczne przypominanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się, przed lekcjami oraz w czasie przerw;

2) zobowiązanie nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, do reagowania na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

3) w czasie zajęć szkolnych nauczyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów. Na początku każdej lekcji nauczyciel powinien sprawdzić obecność i zanotować w dzienniku lekcyjnym nieobecność, również uczniom zwolnionym z różnych przyczyn;

4) nauczyciel prowadzący lekcje kontroluje stan techniczny sprzętu, urządzeń, ewentualne nieprawidłowości zgłasza do służb odpowiedzialnych za BHP na terenie szkoły oraz kierownika Zespołu;

5) każdy nauczyciel zobowiązany jest do pełnienia podczas przerw dyżurów według opracowanego i wywieszonego na tablicy ogłoszeń harmonogramu dyżurów;

6) podczas zajęć poza szkołą i w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę za bezpieczeństwo odpowiedzialnym może być tylko nauczyciel Zespołu.

2. W stosunku do uczniów wymagających szczególnej opieki Zespół organizuje następujące formy wsparcia:

a) w klasach pierwszych pedagog szkolny realizuje program mający na celu ułatwienie adaptacji do nowych warunków szkolnych;

b) umożliwia kontakty z pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub problemami emocjonalnymi;

c) pomaga otrzymywać pomoc finansową a także w miarę możliwości realizuje pomoc ze środków własnych i Rady Rodziców.

3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. W szczególnych przypadkach wychowawca może sprawować opiekę nad klasą składającą się dwóch oddziałów. Zasady sprawowania wychowawstwa zawarte zostały w Rozdziale 5 „Nauczyciele i inni pracownicy szkoły”.

4. W szkołach dla dorosłych nadzór nad oddziałem powierza się nauczycielowi pełniącemu rolę opiekuna. Zadania opiekuna zostały określone w § 23.

§ 24.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych:

a) dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego,

b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

2) warsztatów;

3) porad i konsultacji;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

5. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

6. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 

7. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

8. Godzina zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut.

9. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

10. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora Zespołu;

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

5) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

6) pielęgniarki szkolnej;

7) pomocy nauczyciela;

8) poradni;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego.

12. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

13. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 25.

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

1. Na terenie Zespołu zabrania się wszelkich działań agresywnych skierowanych do innych osób, używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

2. Zespół stwarza uczniom warunki bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej.

3. Zespół zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo w czasie zajęć szkolnych i w czasie zajęć pozaszkolnych, organizowanych przez Zespół. Opiekę nad uczniami sprawują:

a) w czasie zajęć organizowanych przez szkołę – nauczyciel lub osoby prowadzące zajęcia;

b) w czasie zajęć pozalekcyjnych – nauczyciel kierujący zajęciami pozalekcyjnymi i osoby dorosłe w ilości spełniające wymogi przepisów obowiązujących w tym zakresie;

c) w czasie przerw międzylekcyjnych – nauczyciele dyżurni według harmonogramu dyżurów lub zastępstw;

d) przy wyjściu z uczniami poza teren szkoły oraz podczas wycieczek szkolnych – opiekę sprawują wyznaczeni nauczyciele, zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą i przepisami dotyczącymi organizacji wycieczek szkolnych.

4. Nauczyciel organizujący wyjścia i wyjazdy z uczniami poza teren szkoły lub miasta zobowiązany jest otrzymać każdorazowo zgodę dyrektora Zespołu.

5. Wycieczki i inne imprezy organizowane przez szkołę mogą odbywać się tylko pod nadzorem wyznaczonego kierownika – osoby posiadającej określone uprawnienia, a także pod opieką innych opiekunów w ilości określonej przepisami. Osoby te są odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników oraz sprawują nadzór nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa. Wycieczki organizuje się według zasad regulaminu wycieczek szkolnych.

6. Na początku każdego roku szkolnego opracowywany jest harmonogram dyżurów, pełnionych przez nauczycieli na korytarzach szkolnych, przy szatni, ubikacjach i w innych miejscach, w których przebywają uczniowie podczas przerw.

7. Pomieszczenia szkolne powinny odpowiadać normom bhp, a w szczególności:

a) powinny być dobrze oświetlone, wentylowane i posiadać odpowiednią powierzchnię użytkową, uzależnioną od liczby uczniów i rodzaju zajęć;

b) sprzęt powinien być dostosowany do wzrostu uczniów i rodzaju zajęć;

c) meble i sprzęt szkolny powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.

8. Rozkład zajęć dydaktycznych i wychowawczych uczniów powinien być ustalony z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia i różnorodności przedmiotów w danym dniu, biorąc pod uwagę rozwój umysłowy i fizyczny uczniów.

9. W Zespole funkcjonuje gabinet higieny szkolnej, w którym uczniowie mogą otrzymać doraźną pomoc przedlekarską. Zespół posiada umowę podpisaną z lekarzem medycyny pracy na badanie uczniów i wydawanie zaświadczeń o przydatności do zawodu oraz orzekanie o przeciwwskazaniu do wykonywania określonych czynności przez uczniów.

10. W każdej klasopracowni, w której odbywają się zajęcia teoretyczne lub ćwiczenia, w widocznym miejscu umieszczony jest regulamin porządkowy określający zasady bezpieczeństwa i higieny. Nauczyciel przed dopuszczeniem ucznia do zajęć na maszynach lub urządzeniach zobowiązany jest do zapoznania go z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie w tym zakresie powinno być odnotowane w dzienniku. Uczniowie nie mogą obsługiwać żadnych urządzeń pod nieobecność nauczyciela.

11. W Zespole cyklicznie powinny odbywać się szkolenia młodzieży w zakresie zachowań w razie pożaru, powodzi, epidemii, zagrożeń terrorystycznych. Szkoleniu podlegają również nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Należy przeprowadzać próbne ewakuacje. W szkole oznaczone zostały atestowanymi znakami drogi ewakuacji w przypadku zaistnienia zagrożeń.

12. W celu wyeliminowania przemocy i handlu narkotykami i innymi środkami odurzającymi w Zespole, kontroli i weryfikacji podlegają osoby z zewnątrz. W tym celu na terenie szkoły uczniów obowiązuje noszenie identyfikatorów, zainstalowano monitoring wizyjny, pełnione są dyżury przez nauczycieli. W przypadku zaobserwowania na terenie szkoły osób podejrzanych, nietrzeźwych lub zajmujących się rozprowadzaniem narkotyków dyrekcja informuje o tym Policję lub Straż Miejską. Również na prośbę dyrekcji w porach wieczornych, w godzinach wyjścia uczniów ze szkoły oraz organizacji imprez szkolnych wzmacniane są patrole okolic szkoły.

13. W przypadku zgłoszenia przez ucznia aktu przemocy, wymuszenia, szantażu dyrektor Zespołu natychmiast podejmuje działania zgodnie z opracowanymi procedurami. Jeśli aktu przemocy dopuszcza się uczeń Zespołu, sprawą zajmuje się komisja ds. dyscypliny uczniów. Jeśli dotyczy to ucznia z innej szkoły, o fakcie powiadamiany jest dyrektor tej szkoły. W szczególnie niebezpiecznych wypadkach powiadamia się najbliższą jednostkę Policji.

14. Wychowawcy i pedagog szkolny mają obowiązek podczas lekcji wychowawczych lub indywidualnych spotkań prowadzenia rozmów na temat uzależnień, ich skutków, a także wdrażania postaw asertywnych, pozwalających dziecku unikać zagrożeń. Na spotkania zapraszani są lekarze i psychologowie. Szkoła współpracuje z gminną komisją do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

15. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania usterek oraz zauważonych niesprawności mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo uczniów i pracowników Zespołu. W tym celu prowadzi się rejestr niesprawności, w którym dokonywane są wpisy. Rejestr dostępny jest na portierni w budynku głównym.

16. W klasopracowniach informatycznych instalowane i aktualizowane są programy chroniące uczniów przed treściami niepożądanymi. Opiekunowie pracowni i centrum multimedialnego odpowiedzialni są za właściwą realizację tego zabezpieczenia.

17. Pozostałe zadania wynikające z bezpieczeństwa w szkole zawarte są w art. 22 dotyczącym zadań nauczycieli oraz w artykule 27 dotyczącym obowiązków ucznia.

18. Budynki i teren szkolny objęte zostały nadzorem kamer monitoringu wizyjnego i systemem alarmowym, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Rozdział 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 26.

Zadania nauczycieli

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny, za jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel jest zobowiązany w swojej pracy:

1) przestrzegać dyscypliny pracy;

2) rzetelnie realizować zadania wynikające z przydziału czynności;

3) prowadzić prawidłowo i na bieżąco dokumentację pedagogiczną i dokumentację dotyczącą innych form pracy opiekuńczo – wychowawczej, w tym e-dziennik;

4) nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany jest do wpisania oceny do arkusza ocen na koniec każdego semestru;

5) przygotowywać rozkłady materiału z danego przedmiotu, na początku każdego roku szkolnego;

6) na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów z przedmiotowym systemem oceniania;

7) systematycznie oceniać osiągnięcia uczniów;

8) realizować program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i zespołach;

9) wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskować o jego modernizację do organów szkoły;

10) uczestniczyć aktywnie w rozwoju szkoły;

11) wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

12) udzielać pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych poprzez rozpoznanie potrzeb uczniów;

13) informować rodziców i uczniów oraz wychowawców i dyrektora Zespołu, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów;

14) brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające oświatę;

15) zgodnie z zasadami WZO sprawiedliwie oceniać i traktować wszystkich uczniów;

16) brać udział w mierzeniu jakości pracy szkoły;

17) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

18) zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły w razie potrzeby prosić o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych;

19) niezwłocznie zawiadomić dyrektora Zespołu o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub życia uczniów;

20) pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych według harmonogramu opracowanego na dany rok szkolny;

21) respektować prawa ucznia.

3. Nauczyciel posiada uprawnienia zgodne z ustawą – Kartą Nauczyciela, a w szczególności:

a) do swobodnego stosowania takich metod pracy i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne w realizacji programu nauczania;

b) do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych;

c) decyduje o bieżących, semestralnych i rocznych ocenach postępów w nauce swoich uczniów;

d) ma prawo opiniować oceny z zachowania swoich uczniów;

e) ma prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.

4. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem Zespołu za poziom wyników nauczania uczniów, realizowanie podstawy programowej oraz programu nauczania.

5. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem Zespołu, ewentualnie cywilnie i karnie za:

a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, czasie dyżurów mu przydzielonych;

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistniałym wypadku ucznia lub na wypadek pożaru;

c) niszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

6. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich form działalności dydaktyczno-wychowawczej, przerw międzylekcyjnych, zajęć bibliotecznych w czasie oczekiwania uczniów na rozpoczęcie lekcji oraz po ich zakończeniu jeśli przebywają na terenie szkoły , w czasie różnorodnych imprez i wycieczek organizowanych przez szkołę.

§ 27.

Zadania wychowawcy i opiekuna

1. W celu sprawowania opieki wychowawczej i nadzoru nad uczniami poszczególnych oddziałów, dyrektor Zespołu wyznacza spośród nauczycieli uczących w danym oddziale/klasie wychowawcę. Wychowawca powinien prowadzić powierzony mu oddział/klasę od rozpoczęcia nauki w szkole aż do jej zakończenia.

2. Zadaniem wychowawcy, obok sprawowania opieki nad uczniem, jest:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowania do życia w rodzinie;

b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w Zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2 podejmuje następujące działania:

a) otacza indywidualną opieką każdego ucznia;

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów;

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu informowania ich o wynikach w nauce i zachowania ich dziecka, zapoznaje rodziców na początku każdego roku szkolnego z Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania;

e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

4. Do obowiązków wychowawcy należy:

a) troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania;

b) podejmowanie wspólnie z innymi nauczycielami, rodzicami, samorządem uczniowskim, klasowym i z zespołem uczniowskim środków zaradczych w przypadku niepowodzeń szkolnych poszczególnych uczniów;

c) analiza przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć lekcyjnych, rozliczanie z nieobecności w szkole, informowanie rodziców o frekwencji uczniów;

d) systematycznie do 7 – go każdego miesiąca podliczanie frekwencji uczniów za poprzedni miesiąc;

e) skuteczne informowanie rodziców uczniów o zagrażających ocenach niedostatecznych oraz o nieklasyfikowaniu na miesiąc przed zakończeniem każdego semestru lub w przypadku uczniów pełnoletnich samych uczniów, jeżeli kontakt z rodzicami jest niemożliwy;

f) interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć pozalekcyjnych;

g) informowanie uczniów o możliwościach podjęcia dalszej nauki po zakończeniu szkoły;

h) pomoc uczniom w organizowaniu wolnego czasu;

i) wdrażanie uczniów do postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami współżycia społecznego;

j) kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz za mienie szkoły;

k) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania uczniów, udzielanie kar i pochwał zgodnie z uprawnieniami;

l) typowanie uczniów do nagród za wyniki w nauce, pracę społeczną, wzorową postawę i frekwencję;

ł) utrzymywanie kontaktu z wychowawcami w bursie szkolnej;

m) współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie sprawowania opieki i nadzoru nad uczniami mieszkającymi w bursie szkolnej i na stancji;

n) wykonywanie czynności administracyjnych: systematyczne i prawidłowe prowadzenie e-dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, sporządzanie zestawień statystycznych, sporządzanie opinii o wychowankach oraz wykonywanie innych czynności administracyjnych zgodnie z zarządzeniami organów szkoły oraz dyrekcji z zachowaniem obowiązujących terminów;

o) interweniowanie u dyrekcji Zespołu w przypadkach łamania Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

5. Wychowawca współpracuje ze szkolną służbą zdrowia, służbą BHP i rodzicami. Wdraża uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w szkole i poza szkołą.

6. Wychowawca ma obowiązek uczestniczyć w organizowanych w szkole lekcjach koleżeńskich, zebraniach zespołu wychowawczego, w różnych formach doskonalenia pracy wychowawczej.

7. Tematyka zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy powinna być zgodna z programem wychowawczym szkoły i programem profilaktycznym, przewidziana w planie pracy wychowawczej nauczyciela na dany rok szkolny.

8. W klasach pierwszych wychowawca powinien stosować formy pracy wychowawczej integrujące zespół uczniowski, jak np.:

a) wycieczki po terenie miasta lub okolic, turystyczno – krajoznawcze jedno – lub dwudniowe;

b) ogniska, biwaki;

c) wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy i inne imprezy przed, po lub w trakcie zajęć szkolnych;

d) spotkania, wieczorki, dyskoteki, rozgrywki sportowe i inne imprezy rozrywkowe organizowane w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

9. Zamiar odbycia zajęć, o których mowa w ust. 8, wychowawca uzgadnia z dyrektorem Zespołu lub wicedyrektorem ds. kształcenia ogólnego.

10. Fakt zorganizowania i przeprowadzenia wymienionych zajęć wychowawca odnotowuje w e-dzienniku szkolnym w rubryce: wycieczki, najważniejsze wydarzenia z życia klasy.

11. W klasach programowo najwyższych wychowawca powinien większą uwagę zwrócić na problemy przygotowania ucznia do życia w społeczeństwie, do wypełniania obowiązków obywatelskich, rodzinnych, do dalszej nauki oraz pomagać w wyborze dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej.

12. Zajęcia z wychowawcą powinny umożliwiać wymianę poglądów z uczniami na temat różnych problemów, stanowiących treść zajęć i dostarczać uczniom przemyśleń i przeżyć.

13. Wychowawca może z własnej inicjatywy zaprosić na lekcje wychowawcze w celu realizacji tematu, pedagoga szkolnego, lekarza, prawnika, policjanta, itd.

14. Wychowawca, zwłaszcza nauczyciel – wychowawca o małym stażu pracy, ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

1) dyrektora Zespołu;

2) pedagoga szkolnego;

3) ośrodków doskonalenia pedagogicznego;

4) poradni psychologiczno – pedagogicznej;

5) szkolnej służby zdrowia, bhp;

6) innych instytucji spoza szkoły, gdy zaistnieje potrzeba.

15. Wychowawca obowiązany jest uczestniczyć w organizowanych przez dyrekcję Zespołu informacyjnych spotkaniach z rodzicami, co najmniej dwa razy w roku szkolnym. W szczególnych przypadkach spotkanie indywidualne lub klasowe z rodzicami organizuje wychowawca. Temat każdego spotkania z rodzicami powinien być odnotowany w e-dzienniku.

16. Wychowawca ustala w porozumieniu z rodzicami dzień tygodnia i porę dyżuru, podczas którego rodzice mogą spotkać się z wychowawcą na terenie szkoły poza godzinami jego pracy dydaktycznej. Harmonogram taki podany jest do wiadomości na stronie internetowej szkoły.

17. Zmiana wychowawcy w trakcie cyklu nauczania i wychowania w danej klasie jest możliwa na uzasadnioną prośbę Rady Klasowej rodziców, przedstawioną dyrektorowi Zespołu lub w innych sytuacjach podyktowanych organizacją pracy szkoły, zwłaszcza długotrwałe absencje obecnych wychowawców.

18. Zadania wychowawcy klasy w szkołach dla dorosłych i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych wykonuje opiekun grupy w szkołach dla dorosłych. Do jego zadań należy:

1) sprawowanie opieki nad słuchaczami;

2) inspirowanie i wspomaganie zespołowych działań słuchaczy;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy oraz pomiędzy słuchaczami a innymi członkami społeczności szkolnej;

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu słuchaczy;

5) kontrolowanie bieżących zapisów w dzienniku, potwierdzanie realizacji na kartach godzin, zebranie list obecności z podpisami i złożenie ich u dyrektora szkoły.

19. Do obowiązków opiekuna słuchaczy należy:

1) troska o właściwy stosunek słuchaczy do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania;

2) podejmowanie wspólnie z innymi nauczycielami środków zaradczych w przypadku niepowodzeń szkolnych słuchaczy;

3) analiza przyczyn opuszczania przez słuchaczy zajęć lekcyjnych, rozliczanie z nieobecności w szkole;

4) wdrażanie słuchaczy do postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami współżycia społecznego;

5) kształtowanie u słuchaczy poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz mienie szkoły;

6) badanie przyczyn niewłaściwego zachowania słuchaczy;

7) wykonywanie czynności administracyjnych: systematyczne prowadzenie e-dziennika, arkuszy ocen, sporządzanie zestawień statystycznych oraz wykonywanie innych czynności administracyjnych zgodnie z zarządzeniami organów szkoły oraz dyrekcji Zespołu z zachowaniem obowiązujących terminów;

8) uczestniczenie w zebraniach zespołu wychowawczego.

§ 28.

Zadania pozostałych pracowników Zespołu

1. W Zespole utworzone jest stanowisko Kierownik Zespołu.

2. Zasady powierzenia tej funkcji i odwołania z niej określają odrębne przepisy.

3. Do zadań Kierownika Zespołu należy:

1) współpraca z organami szkoły i innymi pracownikami;

2) zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnego budynków i urządzeń szkolnych;

3) prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników szkoły;

4) zgłaszanie wniosków w sprawie zatrudnienia, zwalniania, nagradzania i karania pracowników niebędących nauczycielami;

5) organizowanie i nadzorowanie pracy pracowników obsługi szkoły;

6) inne wynikające z odrębnych przepisów, a szczegółowy zakres zadań określa przydział czynności.

4. W Zespole istnieje stanowisko pedagoga szkolnego, do którego zadań należy:

1) przewodniczenie zespołowi wychowawczemu;

2) organizowanie poradnictwa dla nauczycieli, rodziców i uczniów z zakresu problematyki psychologiczno – pedagogicznej;

3) tworzenie i prowadzenie różnorodnych form pracy pedagogicznej, zapobiegające patologiom i niedostosowaniu społecznemu uczniów;

4) sprawowanie indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej nad uczniami wymagającymi szczególnej uwagi, w tym nad uczniami z patologicznych środowisk, uczniami niepełnosprawnymi i młodzieżą mieszkającą na stancjach;

5) prowadzenie zajęć profilaktycznych dla uczniów;

6) organizowanie pomocy materialno – bytowej dla uczniów szkoły;

7) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

8) gromadzenie dokumentacji uczniowskiej i udostępnianie jej uprawnionym pracownikom szkoły typu orzeczenia, opinie itp.;

9) współpraca z poradnią pedagogiczno – psychologiczną, gminnymi komisjami do przeciwdziałania alkoholizmowi, policją, sądem rodzinnym, kuratorami;

10) prowadzenie dokumentacji ucznia dotyczącej skreślania go z listy uczniów;

11) składanie sprawozdań przed Radą Pedagogiczną;

12) szczegółowy zakres zadań określa przydział czynności.

5. W Zespole powierza się pracownikowi z odpowiednimi kwalifikacjami funkcję inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, do którego należą zadania:

1) organizacja szkolenia bhp dla nauczycieli i pracowników szkoły;

2) kontrola stanu bhp i p. poż. obiektów szkolnych;

3) kontrola zaopatrzenia uczniów i pracowników w odzież i obuwie ochronne;

4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp w zakładzie pracy, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne;

5) prowadzenie dokumentacji powypadkowej uczniów, słuchaczy, pracowników;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy;

7) inne wynikające z odrębnych przepisów;

8) szczegółowy zakres zadań określa przydział czynności.

6. Celem prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowej, w Zespole zatrudnia się pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. Pracownicy obsługowi celem zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły zobowiązani są zwracać się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora Zespołu.

7. Tryb i zasady zatrudniania i wynagradzania pozostałych pracowników określone są przez odrębne przepisy oraz regulaminy wewnętrzne.

Rozdział 6

UCZNIOWIE SZKOŁY

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 29.

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

1. Do szkół wchodzących w skład Zespołu kandydaci przyjmowani są zgodnie z regulaminem rekrutacji, stanowiącym dokument prawa wewnątrzszkolnego.

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor Zespołu powołuje w każdym roku szkolnym dla całego Zespołu szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną, i wyznacza jej przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

3. Do poszczególnych typów szkół przyjmowani są:

1) do techników 4 letnich – uczniowie po ukończeniu gimnazjum;

2) do zasadniczej szkoły zawodowej – uczniowie po ukończeniu gimnazjum;

3) do szkół policealnych – absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – absolwenci gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych lub ośmioletniej szkoły podstawowej.

§ 30.

Zasady rekrutacji do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

1. Do oddziału klasy pierwszej publicznego technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie, następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora Szkoły;

3) świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;

6) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

7) przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dana szkoła po zakończeniu tego etapu nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

5. Nabór odbywa się według zatwierdzonego regulaminu ustalonego na podstawie Zarządzenia Kuratora Oświaty.

6. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły oraz liczbę wolnych miejsc.

7. Listy, o których mowa w ust. 8 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata, kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 11. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

11. Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

12. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie określonym w regulaminie rekrutacji na dany rok.

14. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

15. Dane kandydatów zgromadzone w celach postępowanie rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzystał z nauki.

16. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 31.

Zasady rekrutacji do szkoły dla dorosłych

1. Do szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych można przyjąć osobę pełnoletnią i osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiająca lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

2. Do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:

1) w przypadku kandydatów niepełnoletnich kryteria, o których mowa w Ustawie;

2) w przypadku kandydata pełnoletniego następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,

 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

 5. samotne wychowanie dziecka przez kandydata.

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

6. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej.

§ 32.

Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału/klasy oraz przyjmowany szkoły na podstawie wymaganych dokumentów, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w razie potrzeby, w obecności nauczyciela.

4. Szczegółowe warunki i zasady przyjmowania do szkół publicznych osób przybywających z zagranicy określa rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1202).

§ 33.

Przechodzenie ucznia z jednego typu szkoły publicznej do innego typu szkoły

1. Szczegółowe warunki i zasady przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1248).

§ 34.

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

1) podmiotowego, życzliwego i obiektywnego traktowania w całym procesie dydaktyczno – wychowawczym;

2) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

3) zapoznania się z programem nauczania, WZO oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania;

4) dostosowania przez nauczycieli treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;

5) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia trudności
w toku lekcji;

6) sprawiedliwego i obiektywnego oceniania;

7) informowania go według zasad zawartych w WZO o terminach
i wymaganiach sprawdzianów i prac klasowych, ich wynikach oraz wglądu w poprawione prace;

8) wypoczynku. (na okres świąt i ferii nie zadaje się uczniom prac domowych);

9) zgłaszania wychowawcy, dyrekcji Zespołu przypadków łamania zapisów WZO;

10) dostosowania warunków pisania egzaminu maturalnego do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;

11) ochrony danych osobistych w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie danych osobowych.

2. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, zapewniających ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności.

3. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy stypendialnej bądź pomocy doraźnej zgodnie z przepisami; uczeń ma prawo do ubiegania się o stypendium, ubiegania się o zapomogę ze środków Rady Rodziców, o dofinansowanie wycieczki szkolnej lub innych imprez kulturalno – rozrywkowych.

4. Uczeń ma prawo do ubiegania się o miejsce w bursie międzyszkolnej zgodnie z regulaminem i statutem bursy.

5. Uczeń ma prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób ani dobrego imienia szkoły.

6. Uczeń ma prawo do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, a w szczególności:

a) uczestniczenia w konkursach i zawodach szkolnych, w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

b) reprezentowania szkoły na zawodach, turniejach, olimpiadach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

7. Uczeń ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole oraz bezpiecznej organizacji wycieczek, wyjść poza szkołę, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisami zawartymi w rozporządzeniu sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

8. Uczeń ma prawo do przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Uczeń, który ma trudności z opanowaniem wiedzy, ma prawo do dodatkowej pomocy nauczyciela oraz powtórnego sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności w formie i terminach określonych w WZO.

10. Uczeń, który zwróci się do wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego i dyrektora Zespołu z prośbą o pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w miarę posiadanych możliwości powinien taką pomoc otrzymać.

11. Uczeń ma prawo do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu szkolnego, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie z obowiązującymi regulaminami.

12. Uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

13. Uczeń ma prawo do odwoływania się do dyrektora Zespołu od decyzji nauczyciela lub w sprawach spornych między nim a nauczycielem. Dyrektor Zespołu lub wicedyrektor w ciągu 7 dni od zgłoszenia skargi rozpoznaje i rozstrzyga sprawę.

§ 35.

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.

2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.

3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.

5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata w ciągu 7 dni albo przekazywane do właściwego organu.

6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie załatwienia sprawy.

9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.

11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie nie później niż w terminie 1 miesiąca.

§ 36.

Tryb odwoławczy

1. Wszystkie organy Zespołu dbają o to, aby stosowane kary były jasno określone (stopniowane), współmierne do przewinienia, stosowane w trybie określonym w statucie.

2. W przypadku zastosowania kary nieujętej w statucie szkoły, dyrektor Zespołu uchyla nałożoną karę.

3. Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę służbową.

4. Uczeń odwołuje się od nałożonej kary do dyrektora szkoły poprzez: wychowawcę, pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożenia kary.

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez: analizę dokumentu, rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi wychowawczemu, radzie pedagogicznej.

6. Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeżeli uważa, że jest ona niewspółmierna do przewinienia.

7. Dyrektor wydaje decyzję na piśmie w terminie do 14 dni.

8. Decyzja dyrektora w sprawie utrzymania lub zmiany kary jest ostateczna.

§ 37.

Obowiązki ucznia

1. Uczeń zobowiązany jest do:

1) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2) przestrzegania zarządzeń dyrektora, poleceń nauczycieli oraz ustaleń Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców;

3) systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły, należycie przygotowywać się do zajęć, a także właściwie zachowywać się w trakcie ich trwania.

2. Uczeń ma obowiązek zachowywania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

3. Uczeń ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły.

4. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie dyscypliny zajęć szkolnych.

5. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie.

6. Uczeń ma obowiązek uczęszczać na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze.

7. Uczeń zobowiązany jest systematyczne przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu.

8. W trakcie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.

9. Obowiązkiem ucznia jest dbać o dobre imię szkoły, wizerunek całej uczniowskiej społeczności, chronić honor szkoły i dobrą opinię w środowisku lokalnym.

10. Uczeń w przypadku nieobecności na obowiązkowych zajęciach, ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności (w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców nie później niż do końca miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność). Nieusprawiedliwienie nieobecności w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z traktowaniem nieobecności, jako nieobecności nieusprawiedliwionej.

11. Uczeń jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów w szkole podczas zajęć dydaktycznych oraz podczas wycieczek i imprez.

12. Uczeń nie powinien:

1) palić tytoniu, również e-papierosów,

2) pić alkoholu,

3) używać narkotyków i innych środków odurzających.

13. Na lekcjach ucznia obowiązuje zakaz korzystania z telefonu komórkowego, tabletu, itp. urządzeń. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, nauczyciel ma prawo żądać od uczniów oddania tego urządzenia w depozyt na czas trwania zajęć w danym dniu, po wcześniejszej jego dezaktywacji przez ucznia.

14. Uczeń dba o wspólne mienie, ład, porządek i czystość w szkole i jej otoczeniu.

15. Za wszelkie umyślne zniszczenia mienia Zespołu uczeń ponosi konsekwencje dyscyplinarne. Zobowiązany jest zniszczony sprzęt naprawić lub odkupić.

16. Uczeń zobowiązany jest do noszenia identyfikatora; odpowiedniego stroju na Pracowniach Szkolnych, w czasie zajęć praktycznych; zmiany obuwia na bloku sportowym. Nieprzestrzeganie powyższego rodzi konsekwencje w postaci prac społecznych na rzecz szkoły. W przypadku zlecenia prac porządkowych winny być one dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych ucznia.

17. Uczeń jest zobowiązany do dbania o schludny wygląd zewnętrzny
i uczesanie. Strój ucznia powinien być w stonowanych kolorach, o kroju i fasonie uwzględniającym specyficzne miejsce, jakim jest szkoła. Uczeń na terenie szkoły nie może swoim wyglądem i strojem manifestować przynależności do subkultur młodzieżowych, prowokować, szokować.

18. Uczeń powinien dbać o kulturę języka i reagować na przejawy złych zachowań innych uczniów.

19. Uczeń zobowiązany jest stosować się do regulaminów obowiązujących w pracowniach, laboratoriach, pracowniach szkolnych, w sali gimnastycznej oraz w innych miejscach, w których odbywają się zajęcia szkolne.

§ 38.

Procedury postępowania w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych

1. Nieobecności uczniów mogą być usprawiedliwione przez rodziców lub pełnoletnich uczniów po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami.

2. Formę usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców ustala wychowawca wspólnie z rodzicami.

3. Rodzice są zobowiązani do poinformowania wychowawcy w pierwszym dniu nieobecności ucznia w szkole o przyczynach tej nieobecności i usprawiedliwienia dziecka.

4. W przypadku, gdy rodzic nie poinformuje wychowawcy w pierwszym dniu o przyczynach nieobecności dziecka w szkole, wychowawca w kolejnym dniu zobowiązany jest do skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia w celu zapoznania się z przyczyną nieobecności.

5. Uczeń zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wychowawcy klasy pisemnego uzasadnienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie określonej w art. 27 ust. 9. Czynności te mogą wykonywać również rodzice.

6. Wychowawca zobowiązany jest systematycznie do 7 – go każdego miesiąca podliczać frekwencje uczniów za poprzedni miesiąc.

7. Dłuższe zwolnienia uniemożliwiające klasyfikowanie ucznia na koniec semestru lub roku szkolnego winny być wystawione przez lekarza.

8. Nieobecności ucznia przypadające na czas trwania egzaminów: maturalnego, klasyfikacyjnego, poprawkowego, z przygotowania do zawodu i praktycznej nauki zawodu są usprawiedliwiane na podstawie odrębnych przepisów.

9. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

10. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach , wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

11. Uczeń może być usprawiedliwiony, jeżeli opuścił zajęcia z innych powodów niż choroba, np. został oddelegowany przez szkołę w celu wzięcia udziału w konkursie, turnieju, olimpiadzie, szkoleniu, naradzie, zawodach sportowych lub innych spraw związanych z reprezentowaniem Zespołu. Uczeń otrzymuje zgodę na wszystkie wyjścia ze szkoły od nauczyciela, wychowawcy klasy, a pod jego nieobecność od dyrektora.

12. Wychowawca może zwolnić ucznia z zajęć szkolnych, jeżeli znane są mu wcześniej powody nieobecności, np. uczeń jest zobowiązany stawić się do urzędu administracji państwowej, samorządowej, sądu i innych instytucji państwowych, po okazaniu wezwania. W e-dzienniku odnotowuje się nieobecność usprawiedliwioną.

13. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych z powodu tymczasowego aresztowania, o którym dyrektor Zespołu zostanie powiadomiony odrębnym pismem z sądu bądź prokuratury, nieobecności mogą zostać uznane, jako nieobecności usprawiedliwione. W przypadku długiego okresu zatrzymania uczeń może zostać skreślony z listy uczniów z zastosowaniem obowiązującej w tym zakresie procedury, wynikającej z odrębnych przepisów.

§ 39.

Regulamin nagród

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i środowiska;

2) dobrą frekwencję;

3) wybitne osiągnięcia;

4) dzielność i odwagę;

5) wzorową postawę.

2. Wnioskować o nagrodę może:

1) wychowawca klasy;

2) Samorząd Uczniowski;

3) Rada Pedagogiczna;

4) Rada Rodziców;

5) Dyrektor Zespołu.

3. Formy nagradzania:

1) pochwała ucznia przez wychowawcę przed klasą;

2) podniesienie oceny z zachowania na wyższą;

3) pochwała ustna przez dyrektora Zespołu:

a) przez radiowęzeł szkolny,

b) w trakcie uroczystości szkolnych,

4) pochwała pisemna przez dyrektora Zespołu:

a) dyplom uznania,

b) list pochwalny do rodziców,

c) wpis do kroniki szkolnej,

d) list gratulacyjny,

5) nagrody:

a) książkowe,

b) rzeczowe,

c) dofinansowanie biletów na imprezę lub wyjazdu na wycieczkę klasową lub szkolną,

d) zgłoszenie kandydatury ucznia do stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce.

§ 40.

Regulamin kar

1. Stosowane formy kar wobec uczniów naruszających regulamin:

1) rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z uczniem/klasą;

2) rozmowa dyscyplinująca wychowawcy z uczniem w obecności rodzica/opiekuna prawnego;

3) poinformowanie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

4) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę;

5) prace porządkowe lub inne wynikające z potrzeb szkoły, dostosowane do wieku i możliwości psychofizycznych ucznia;

6) odpracowanie lekcji w formie ustalonej przez nauczyciela przedmiotu, wychowawcę w przypadku ucieczki z lekcji całej klasy;

7) upomnienie pisemne udzielone przez wychowawcę;

8) rozmowa dyscyplinująca dyrektora Zespołu z uczniem/klasą;

9) rozmowa dyscyplinująca dyrektora Zespołu z uczniem w obecności rodzica/opiekuna prawnego;

10) upomnienie ustne udzielone przez dyrektora Zespołu;

11) upomnienie pisemne udzielone przez dyrektora Zespołu;

12) nagana dyrektora Zespołu z wpisaniem do dokumentów ucznia (arkusza ocen);

13) obniżenie oceny z zachowania ;

14) wzywanie policji zgodnie z odrębnymi procedurami postępowania, w sytuacjach kryzysowych występujących na terenie szkoły;

15) skreślenie ucznia z listy uczniów.

2. Przykłady naganne zachowania, za które uczeń/klasa może otrzymać kary wymienione w ust. 1

1) niesolidność, nieterminowość lub nie wywiązanie się z obowiązków ucznia;

2) nieuzasadnione opuszczanie lekcji przez ucznia lub całą klasę;

3) nieuzasadnione spóźnianie się na zajęcia, brak obuwia zmiennego na bloku sportowym, przebywanie na korytarzach szkolnych i zakłócanie spokoju w czasie lekcji, śmiecenie, przeklinanie;

4) palenie papierosów i e-papierosów w budynku szkoły i w jej obrębie w miejscach, gdzie obowiązuje zakaz palenia;

5) kradzież, dewastacja, wandalizm, niszczenie mienia lub środowiska;

6) nieopanowany gniew, agresywne zachowanie, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, zastraszanie, szantaż, wymuszanie, narażanie dobrego imienia szkoły;

7) kłamstwa, krętactwa, oszustwa, fałszerstwa, wulgarny sposób zachowania, manifestowanie lub wyrażanie przekonań wymierzonych w godność drugiego człowieka;

8) przebywanie ucznia na terenie Zespołu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, stosowanie lub wnoszenie tych środków na teren szkoły;

9) rozprowadzanie środków odurzających lub narkotyków;

10) inne nie wymienione, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i normami społecznymi.

3. Przy stosowaniu kar wobec uczniów stosuje się następujące zasady:

1) stopniowanie kar;

2) adekwatność kar do przewinienia ucznia;

3) uwzględnienie postawy ucznia po nagannym zachowaniu.

4. W przypadku drastycznego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego mających poważne konsekwencje dla innych związanych z nietykalnością fizyczną naruszeniem dóbr osobistych czy innych mających wpływ na obniżenie bezpieczeństwa w szkole bądź demoralizację innych uczniów, zastosowanie kary może odbywać się z pominięciem zasad zawartych w § 40 ust. 3.

5. W przypadku wszystkich zachowań nagannych, jakich dopuścił się uczeń, gdzie doszło do naruszenia godności osobistej innych osób, nietykalności cielesnej bądź szkody w mieniu szkoły lub prywatnej własności, odpowiedzialny za niegodny czyn uczeń zobowiązany jest do naprawienia szkód i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. W przypadku ucznia niepełnoletniego naprawienie szkód związanych z wydatkami finansowymi przejmuje rodzic ucznia.

6. Procedura postępowania w przypadku nieuzasadnionego opuszczania zajęć lekcyjnych:

1) rozmowa dyscyplinująca wychowawcy klasy z uczniem;

2) rozmowa wychowawcy z uczniem w obecności rodziców;

3) obniżenie przez wychowawcę oceny z zachowania;

4) podpisanie przez ucznia u pedagoga szkolnego w obecności rodziców zobowiązania do systematycznego uczestnictwa w zajęciach, przy opuszczeniu ponad 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;

5) w przypadku dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych, przy 50 godzinach lekcyjnych bez usprawiedliwienia uczeń otrzymuje pisemne upomnienie dyrektora szkoły:

a) jednocześnie w przypadku uczniów niepełnoletnich pedagog szkolny kieruje pismo – upomnienie do rodziców wzywające do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły,

b) w razie nie wywiązania się rodziców z tego zadania, pedagog szkolny kieruje pismo – zawiadomienie do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia) z informacją o nie wypełnieniu przez ucznia obowiązku nauki,

c) w razie braku efektów kolejne pismo kierowane jest do właściwego Sądu (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich);

6) w sytuacji dalszego opuszczania przez ucznia zajęć szkolnych przy 30 godzinach lekcyjnych bez usprawiedliwienia uczeń otrzymuje naganę dyrektora Zespołu na piśmie;

g) po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków wychowawczych, Dyrektor szkoły wszczyna procedurę wychowawca klasy składa wniosek do Rady Pedagogicznej w sprawie skreślania ucznia z listy uczniów.

7. Skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podejmuje dyrektor Zespołu w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej.

8. Uczeń skreślony z listy uczniów ma prawo odwołać się od decyzji dyrektora Zespołu do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu;

9. Odwołanie od decyzji składa się za pośrednictwem dyrektora Zespołu.

10. Uczeń do czasu podjęcia ostatecznej decyzji powinien uczęszczać do szkoły.

11. Jeśli decyzja o skreśleniu dotyczy ucznia, którego obecność w szkole zagraża bezpieczeństwu innych osób, dyrektor Zespołu może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

§ 41.

Przypadki, w których Rada Pedagogiczna może podjąć Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów

1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadkach:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu;

2) nieusprawiedliwionego nieuczęszczania ucznia do szkoły, w tym także z powodu pobytu w areszcie;

3) naruszenia nietykalności cielesnej i godności osobistej albo kierowania gróźb karalnych względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły lub poza szkołą;

4) zaboru lub niszczenia mienia szkoły lub osób wymienionych w pkt. c);

5) wywierania szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne osób wymienionych w pkt. c);

6) przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, posiadanie, przechowywanie lub rozpowszechnianie alkoholu lub narkotyków i innych środków odurzających;

7) świadomego i systematycznego naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie;

8) prostytuowania się, zmuszania do prostytucji lub czerpania korzyści z prostytucji;

9) rażącego naruszania zasad współżycia społecznego;

10) nie wywiązywania się z terminów wyrównywania różnic programowych określonych w decyzji dyrektora Zespołu w tej sprawie;

11) nie dopuszczenie przez Radę Pedagogiczną do egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności;

12) fałszowania podpisów i dokumentów.

2. Z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o podjęcie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów mogą występować:

1) nauczyciele;

2) wicedyrektorzy;

3) zespół ds. dyscypliny uczniów.

3. Wszystkie przypadki dotyczące skreślenia z listy uczniów powinny być opiniowane przez Samorząd Uczniowski.

§ 42.

Procedury postępowania w przypadkach wykroczeń i naruszeń prawa wewnątrzszkolnego stosowane wobec uczniów, obowiązujące nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkoły

1. Rodzaje wykroczeń i naruszeń oraz obowiązujące procedury.

1) agresywne zachowania ucznia wobec nauczyciela lub ucznia lub innych pracowników szkoły, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, grożenie zastraszanie, szantażowanie

a) niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym fakcie dyrektora Zespołu,

b) w przypadku, gdy zajście zagraża zdrowiu lub życiu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły – skierowanie sprawy przez dyrektora Zespołu na Policję,

c) ustalenie przez nauczycieli bądź pracowników szkoły okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,

d) skierowanie ucznia – sprawcy do dyrektora Zespołu,

e) powiadomienie o fakcie rodziców ucznia,

f) rozmowa dyrektora Zespołu z uczniem w obecności rodziców,

g) ustalenie konsekwencji zachowania ucznia,

h) wyegzekwowanie przez wychowawcę postanowień ustalonych z uczniem w obecności rodziców;

2) przebywanie ucznia na terenie szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub środków odurzających, picie alkoholu, używanie narkotyków lub środków odurzających na terenie szkoły lub w trakcie zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych:

a) zawiadomienie o tym fakcie dyrektora Zespołu,

b) wezwanie Policji w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia ucznia, ewentualnie wezwanie lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej,

c) Dyrektor Zespołu, który otrzyma informacje o tym, że uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, ma obowiązek podjęcia działań pozwalających potwierdzić ten fakt,

d) dopuszcza się badanie uczniów alkomatem będącym na wyposażeniu Zespołu,

e) zawiadomienie rodziców których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły,

f) gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub odurzonego odmawiają przyjścia do szkoły celem zabrania go do domu, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, Policja na prośbę dyrektora Zespołu przewozi ucznia do izby wytrzeźwień na czas niezbędny do wytrzeźwienia, a o fakcie umieszczenia szkoła zawiadamia rodziców oraz sąd rodzinny,

g) w sprawach wymagających dodatkowego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, gdzie brak jest jednoznacznych dowodów winy ucznia, sprawę kieruje dyrektor do komisji ds. dyscypliny uczniów, celem szczegółowego rozeznania sytuacji oraz przygotowania wniosków z tego postępowania;

3) W przypadku, gdy pracownik znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

a) zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem,

b) próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,

c) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora Zespołu i wzywa Policję,

d) po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia;

4) W przypadku, gdy pracownik podejrzewa, ze uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

a) w obecności innej osoby (dyrektora, pedagoga, wychowawcy) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją,

b) o swoich spostrzeżeniach nauczyciel lub pracownik powiadamia dyrektora Zespołu oraz jeśli jest to nauczyciel – rodziców ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,

c) w przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy,

d) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, pracownik po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją Policji,

e) nauczyciel w miarę swoich możliwości próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję,

f) całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

5) niszczenie mienia i kradzieże:

a) zgłoszenie zauważonej szkody dyrektorowi Zespołu,

b) ustalenie okoliczności zajścia oraz sprawców tego zdarzenia,

c) rozmowa wyjaśniająca ze sprawcą i świadkami zdarzenia:

- ustalenie konsekwencji: naprawa szkody, odkupienie zepsutej rzeczy, odpracowanie społecznie określonej liczby godzin na rzecz szkoły,

- ustalenie kary statutowej,

- rozważenie potrzeby powiadomienia policji, gdy sprawa dotyczy wysokiego stopnia szkodliwości lub jest to nie pierwszy taki czyn sprawcy lub, gdy sprawca jest nieznany,

d) powiadomienie rodziców sprawcy oraz pokrzywdzonego ucznia o:

- oddziaływaniach szkoły w tym zakresie,

- możliwej formie zadośćuczynienia sprawcy wobec pokrzywdzonego,

- ustaleniach dotyczących formy i czasu naprawienia szkód;

6) ucieczki klasy z lekcji:

a) powiadomienie wychowawcy przez nauczyciela,

b) powiadomienie rodziców uczniów,

c) odnotowanie w dzienniku nieobecności uczniów na lekcji,

d) wyjaśnienie przez wychowawcę powodów nagannego zachowania uczniów,

e) wyciągnięcie konsekwencji wobec uczniów z zastosowaniem kar ujętych w statucie,

f) powiadomienie dyrektora Zespołu o ucieczce klasy,

g) ustalenie zasad wyrównania braków w edukacji powodowanych opuszczeniem zajęć szkolnych;

7) palenie papierosów na terenie szkoły:

a) wylegitymowanie ucznia palącego i powiadomienie wychowawcy klasy,

b) rozmowa wychowawcy z uczniem na temat szkodliwości palenia,

c) wyznaczenie kary uczniowi: posprzątanie miejsca, w którym uczeń palił, wykonanie pracy dydaktycznej na temat szkodliwości palenia,

d) w przypadku ponownego złamania przez ucznia zakazu palenia stosuje się formy kary według § 40.

8) Brak zmiennego obuwia na bloku sportowym i identyfikatorów:

a) zatrzymanie ucznia przez nauczyciela dyżurującego lub pracownika obsługi szkoły i nakazanie zmiany obuwia,

b) w przypadku braku zmiennego obuwia w obrębie bloku sportowego lub braku identyfikatora – poinformowanie o konieczności wykonania kary w postaci pracy porządkowej lub innej wynikającej z potrzeb szkoły, dostosowanej do wieku i możliwości psychofizycznych ucznia,

c) w przypadku braku identyfikatora uczeń kierowany jest do sekretariatu celem wypożyczenia identyfikatora zastępczego na dany dzień,

d) w przypadku niedostosowania się ucznia do uwag nauczycieli dyżurujących lub pracowników obsługi szkoły oraz nagminnego łamania zasad dotyczących obuwia zmiennego powiadamia się wychowawcę,

e) niestosowanie się ucznia do uwag wychowawcy implikuje dalsze postępowanie i udzielanie kary zgodnie z § 40 ust 1.

Rozdział 7

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Podrozdział 1

Szkoły dla młodzieży

§ 43.

Założenia ogólne

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

6) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o sukcesach, postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

4. Ocenianie uczniów ma na celu:

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów:

1) określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego;

2) wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału/klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału/klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

8. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3) zadania zawarte w pkt. a) i b) wychowawca klasy realizuje w terminie do 30 września organizując spotkania z rodzicami i uczniami, podczas których, zapoznaje w formie pisemnej lub ustnej z WZO i PSO.

9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Są one wynikiem motywacyjnego systemu oceniania – szczegółowo określonego w przedmiotowych systemach oceniania.

10. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę uczniowi lub rodzicowi w bezpośredniej rozmowie.

11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne nauczyciel ma obowiązek przechowywać cały rok szkolny. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.

12. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

13. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i pedagoga;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

15. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

16. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia realizacji zajęć wychowania fizycznego LUB informatyki na podstawie opinii o braku możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

17. Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego odbywa się w drodze decyzji wydanej przez Dyrektora Zespołu.

18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z informatyki lub wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

19. Dyrektor Zespołu prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony", a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.

21. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły:

1) w przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

2) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

22. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

23. W przypadkach określonych w pkt 22. na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej:

1) nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy informuje ucznia o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, potwierdzając ten fakt w dzienniku;

2) organizuje w tym terminie spotkanie z jego rodzicami i przedstawia propozycje ocen klasyfikacyjnych.

24. Obecność rodziców na spotkaniach, o których mowa w ust. 23 jest obowiązkowa;

25. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu klasowym, wychowawca ma obowiązek pisemnie powiadomić o przewidywanych ocenach, lub za pośrednictwem e-dziennika:

1) dopuszcza się niedopełnienie formalności proceduralnych zawartych w ust. wcześniejszych, dotyczących rodziców ze względu na brak możliwości skontaktowania się z wymienionymi z różnych przyczyn w tym z powodu przebywania rodziców poza granicami kraju;

2) niedopełnienie formalności o których mowa w pkt a) z przyczyn niezależnych od szkoły, nie stanowi naruszenia przepisów prawa w zakresie trybu ustalania tej oceny i nie może być podstawą do wniesienia zastrzeżeń.

26. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu.

27. Ocenę z praktyk zawodowych ustala pracodawca, który przyjął ucznia na praktykę we współpracy z opiekunem praktyk, reprezentującym szkołę.

§ 44.

Kryteria oceniania

1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i klasyfikacyjne końcoworoczne ustala się według nadanych wag poszczególnym kategoriom ocen:

1) stopień celujący - 6 skrót cel.;

2) stopień bardzo dobry - 5 -//- bdb.;

3) stopień dobry - 4 -//- db.;

4) stopień dostateczny - 3 -//- dst.;

5) stopień dopuszczający - 2 -//- dop.;

6) stopień niedostateczny - 1 -//- ndst.

2. Przy ocenach bieżących dopuszcza się znak plus (0,5 oceny) i minus (0,5 oceny).

3. Stopnie, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 6), są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6).

4. Ustala się szczegółowe wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów, zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania stanowiącym dokument prawa wewnątrzszkolnego.

5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

6. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów w nauce:

1) prace klasowe zapowiadane są, co najmniej tydzień wcześniej;

2) każda praca klasowa jest poprzedzona lekcją powtórzeniową i podaniem kryteriów oceny;

3) sprawdzian z ostatniej lekcji może odbyć się bez zapowiedzi;

4) sprawdzian z trzech ostatnich lekcji musi być zapowiedziany i wpisany do e-dziennika;

5) nauczyciela zobowiązany jest do oddawania prac pisemnych uczniów w terminie do 14 dni;

6) uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz, (gdy jest 1 godz. tyg.) nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w e-dzienniku, nie ma to wpływu na ocenę końcową;

7) zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej;

8) prawo do zgłoszenia nieprzygotowania zostaje zawieszone w czerwcu, a w klasach maturalnych w kwietniu;

9) najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych.

7. Częstotliwość i zasady sprawdzania wiedzy uczniów:

1) jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel dokonuje wpisu w e-dzienniku w momencie zapowiedzi);

2) tygodniowo mogą się odbyć maksymalnie trzy prace klasowe oraz 2 sprawdziany z trzech ostatnich lekcji;

3) jeżeli przedmiot realizowany jest 1 godz./ tyg. ocenę śródroczną i końcoworoczną wystawiamy z co najmniej trzech ocen cząstkowych (w tym 1 praca pisemna), jeżeli przedmiot realizowany jest w więcej niż 1 godz./ tyg. ocenę śródroczną i końcoworoczną wystawiamy z ocen cząstkowych, których minimalną liczbę ustala się według wzoru: (ilość godzin/tyg. x 2) + 1 (w tym minimum dwie prace pisemne);

4) oceny cząstkowe nie mogą być stawiane wyłącznie za prace pisemne;

5) na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów;

6) na każdej lekcji sprawdzane są ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze;

7) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie.

8. Zasady i formy poprawiania osiągnięć uczniów:

1) po każdej pracy klasowej dokonuje się poprawy pracy klasowej;

2) uczniowi, u którego stwierdzono braki nauczyciel stwarza możliwości uzupełnienia wiedzy i umiejętności, które zostały negatywnie zweryfikowane;

3) uczeń nieobecny, usprawiedliwiony w dniu, w którym przeprowadzono sprawdzian pisemny pisze go w terminie innym, ustalonym przez nauczyciela;

4) uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu czternastu dni;

5) uczniowie mający kłopot ze zrozumieniem partii materiału mogą korzystać z indywidualnych konsultacji;

6) samorząd klasowy może organizować samopomoc koleżeńską uczniom mającym kłopoty w nauce.

9. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów:

1) wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu ucznia;

2) przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

a) nieobecność - „ nb”

b) nieprzygotowanie - „ np.”

c) ucieczka - „ uc”

3) oprócz znaku cyfrowego umieszczamy w e-dzienniku informacje dodatkowe, tj.: zakres materiału, data, forma oceniania;

4) jeżeli nauczyciel dokonuje oceny ucznia za pomocą znaków „ +” i „ –" obowiązuje następująca zasada:

 1. + + + + + stopień bardzo dobry - ( pięciokrotność znaku ,,+”);

 2. - - - - - stopień niedostateczny - ( pięciokrotność znaku ,,-”);

5) wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary i nagany wychowawca odnotowuje w e-dzienniku.

10. Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów ustala się w komisjach przedmiotowych.

§ 45.

Kryteria wystawiania ocen z zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy polskiej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

5. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z wybitnych osiągnięć lub postaw ucznia, ocenę z zachowania można podwyższyć.

6. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów rodziców o zasadach oceny zachowania.

7. Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.

§ 46.

Klasyfikowanie

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, przed feriami zimowymi.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący indywidualny tok nauki, na podstawie odrębnych przepisów;

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

c) w przypadku przechodzenia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły.

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.

11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

12. Przewodniczący komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych uzgadnia z uczniem i jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) zadania egzaminacyjne;

5) imię i nazwisko ucznia;

6) ustalona ocena klasyfikacyjna.

15. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

17. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 48 ust. 1.

20. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

21. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

22. Dyrektor szkoły po otrzymaniu zastrzeżeń powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Jeśli komisja uzna , że roczna ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania , przeprowadza ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala uczniowi roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

23. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

24. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

25. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

26. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

27. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zakończeniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.

28. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, w przypadku odbytej klasyfikacji najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 47

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

1. Uczeń lub jego rodzic, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić zastrzeżenia w tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania informacji.

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

1) imię i nazwisko ucznia;

2) imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

3) termin tych czynności;

4) zadania sprawdzające;

5) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;

6) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.

6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być niższa niż ocena przewidywana.

8. Poprawa w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, zajęć praktycznych powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę pisemną i ustną.

9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia.

10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.

11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.

12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.

13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

1) imię i nazwisko ucznia;

2) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;

3) termin spotkania zespołu;

4) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;

5) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

14. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.

15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę potwierdzona przez ucznia podpisem.

16. Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.

17. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 48.

Egzaminy poprawkowe

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, które mają przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Zespołu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

4) nauczyciel wymieniony w pkt. 4 b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor Zespołu powołuje, w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) zadania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;

5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

6) imię i nazwisko ucznia.

6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

10. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminy poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych , pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

11. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.

§ 49.

Uwagi końcowe

1. Absolwenci techników mogą uzyskać tytuł technika uzyskując pozytywne wyniki z wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

2. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą uzyskać zawód po zdaniu wszystkich egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

3. Absolwenci szkół średnich ponadgimnazjalnych po ukończeniu szkoły mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

4. Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, o których mowa w ust. 1, 2, 3 regulują odrębne przepisy.

Podrozdział 2

Szkoły dla dorosłych

§ 50.

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w szkole dla dorosłych

1. Ocenianiu w szkole dla dorosłych podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.

2. W szkole dla dorosłych nie ocenia się zachowania słuchacza.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie do dalszych postępów w nauce.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie ocen bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy, o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

7. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze Słuchaczem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

8. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno –pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

9. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach ustawy.

10. Dyrektor szkoły, na wniosek słuchacza oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego słuchacza z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

11. W przypadku słuchacza, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

12. W przypadku zwolnienia słuchacza z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

13. W szkole dla dorosłych słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

3) semestralne,

4) końcowe.

14. W szkole dla dorosłych oceny są jawne dla słuchacza.

15. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza szkoły dla dorosłych są udostępniane słuchaczowi.

16. Na wniosek słuchacza szkoły dla dorosłych, dokumentacja dotycząca egzaminów, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniana do wglądu w gabinecie dyrektora szkoły.

17. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry (I i II semestr).

18. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji:

a) semestralnej;

b) końcowej.

19. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1.

20. Stopnie, o których mowa w ust. 19 pkt a) – e) są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 19 pkt f).

21. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza szkoły dla dorosłych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć

22. Na klasyfikację końcową składają się:

a) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone w semestrze programowo najwyższym;

b) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole dla dorosłych danego typu.

23. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.

24. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Słuchacz, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

25. Przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują słuchaczy o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

26. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

27. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej.

28. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

29. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza szkoły dla dorosłych, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

30. Słuchacz może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych zajęć w formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą.

31. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 28 jest jednoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej.

32. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

33. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego,

34. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

35. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

36. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

37. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

38. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

39. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

40. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.

41. Szczegółowe zasady organizacji i zasad przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności, egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz egzaminu semestralnego określają odrębne przepisy.

42. W szkole dla dorosłych słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne.

43. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

44. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły dla dorosłych, na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.

45. Wniosek, o powtarzanie semestru, słuchacz szkoły dla dorosłych składa do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.

46. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, powtarza ten semestr.

47. Słuchacze mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

48. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

49. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisje, która w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

50. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej ocen. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

51. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowych terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze słuchaczem.

52. Komisja ustalona przez komisję jest ostateczna.

53. Szczegółowe zasady organizacji i zasad przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności, egzaminu poprawkowego oraz egzaminu semestralnego określają odrębne przepisy.

54. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego określają Ustawa i odrębne przepisy.

§ 51.

Egzaminy poprawkowe w szkołach dla dorosłych w systemie zaocznym

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru zimowego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia.

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;

5) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

6) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;

7) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.

6. Do protokołu dołącza się:

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawu zadań wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;

3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informację o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.

7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do końca marca.

8. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza odpowiednio klasę (semestr).

Rozdział 8

FINANSE SZKOŁY

§ 52.

Finanse szkoły

1. Zespół funkcjonuje w oparciu o plan budżetowy opracowywany na każdy rok kalendarzowy.

2. Plan budżetowy zatwierdzany jest przez Radę Powiatu w Sandomierzu.

3. Zespół finansowany przez organ prowadzący ze środków:

1) subwencji przekazywanych z budżetu Państwa według współczynnika przeliczanego na każdego ucznia/słuchacza szkoły;

2) środków własnych organu prowadzącego;

3) środków wypracowanych przez Zespół.

4. Część zadań realizowanych przez Zespół może być finansowana ze środków:

1) budżetu Rady Rodziców;

2) darczyńców;

3) środków unijnych.

5. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53.

Postanowienia końcowe

1. Zasady funkcjonowania nieokreślone niniejszym Statutem określają między innymi niżej wymienione akty prawa wewnętrznego:

1) Regulamin Pracy;

2) Uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli;

3) Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami;

4) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

5) Regulaminy udzielania zamówień publicznych;

6) Regulamin kontroli zarządczej;

7) Regulaminy korzystania z sali gimnastycznej, obiektów sportowych, a także poszczególnych sal i klasopracowni;

8) Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie;

9) Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych;

10) Instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt;

11) Instrukcja inwentaryzacyjna;

12) Instrukcje ppoż. dla budynku głównego i Pracowni Szkolnych;

13) Zakładowy plan kont;

14) Regulamin Rady Pedagogicznej;

15) Schemat organizacyjny Zespołu;

16) Szkolny program wychowawczy;

17) Regulamin Rady Rodziców;

18) Ceremoniał Zespołu;

19) Regulamin Pracowni Szkolnych;

20) Regulamin rekrutacji;

21) Regulamin ochrony danych osobowych;

22) Inne wewnętrzne akty prawne.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają formy pisemnej przyjętej w drodze odrębnej uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Traci moc Statut Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu ustalony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 13/2014/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Kalendarz

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

tel: 15 644 58 74, 15 644 58 75
fax: 15 832 51 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja