Samorząd szkolny

logo

Ikonka 4 Vulcan

Ikonka 3 Plan lekcji

Ikonka 2 moodle 2.0

Rekrutacja Zstio 2022 23

Ikonka 5 BIP

Regulamin SU

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.

I.                   Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu działa na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu. W szkołach dla dorosłych słuchacze mogą organizować Samorząd Słuchaczy. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

II.                Cele Samorządu Szkolnego:

1.      Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.

2.      Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

3.      Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów
z nauczycielami.

III.             Zadania Samorządu Szkolnego:

  1. Przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych organów rzecznictwa interesów całej społeczności uczniowskiej; w szczególności zaś:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i wymaganiami,

 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 

c) prawo do organizacji życia szkolnego,

 

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 

e) prawo nadawania audycji przez radiowęzeł szkolny,

 

f) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu,

 

g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

3.      Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

4.      Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.

4.      Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

5.      Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom w społeczności uczniowskiej, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłoszenie go przez opiekuna samorządu dyrektorowi lub radzie pedagogicznej.

6.      Udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z pocztem sztandarowym w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

7.      Obsługa radiowęzła szkolnego, przekazywanie bieżących informacji uczniom i pracownikom szkoły.

8.      Samorząd Uczniowski może podejmować współpracę z innymi samorządami poprzez wzajemne kontakty, organizowanie wspólnych imprez czy też tworzenie wspólnych organów przedstawicielskich.

IV.             Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:

1.      Przedstawianie do planu pracy szkoły propozycji wynikających z zainteresowań i potrzeb uczniów.

2.      Wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, udział w formułowaniu przepisów wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

3.      Organizowanie życia szkolnego (imprez, uroczystości), kultywowanie tradycji szkolnych.

4.      Udział przedstawicieli Samorządu Szkolnego (z głosem doradczym) w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.

5.      Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania nauczyciela na opiekuna Samorządu Szkolnego z ramienia rady pedagogicznej.

6.      Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi prze uczniów.

7. Samorząd Uczniowski opiniuje wniosek zgłoszony w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.

8. Samorząd wnioskuje o przyznanie uczniom nagród i wyróżnień, opiniuje wnioski do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

9. Samorząd opiniuje projekt regulaminu kar i nagród oraz zmian wprowadzanych do tego regulaminu.

 

V.                Struktura organizacyjna.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1.      Rada Samorządu uczniowskiego licząca 3 osoby (w jej skład wchodzą – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, wiceprzewodniczący oraz rzecznik praw ucznia).

2.      Rady klasowe (samorządy klasowe) liczące po 3 osoby.

3.      Sekcje Samorządu Szkolnego

- sekcja ds. życia kulturalnego i rozrywkowego

- sekcja ds. dekoracji

- sekcja ds. kontaktów z klasami

- sekcja reprezentacyjna

- sekcja porządkowa

VI.             Ordynacja wyborcza do Samorządu Uczniowskiego

1.      Prawa wyborcze

§1

Prawo wybierania i prawo bycia wybieranym posiada każdy uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu.

2.      Organizacja wyborów

§1

Wybory są powszechne, tajne, równe i bezpośrednie.

§2

Czas trwania wyborów określają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

§3

Wybory przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza.

- w skład Szkolnej Komisji Wyborczej wchodzi 3 uczniów oraz opiekunowie SU;

- skład Szkolnej Komisji Wyborczej ustalają opiekunowie SU;

- członkami Komisji nie mogą być osoby kandydujące w wyborach;

- osoby wchodzące w skład Komisji Wyborczej nie mogą prowadzić kampanii wyborczej dla poszczególnych kandydatów;

§4

Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:

- rejestrowanie kandydatów do SU;

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów:

·       Sporządzenie spisu wyborców;

·       Ustalenie wzoru i przygotowanie kart do głosowania;

·       Rejestrowanie list kandydatów do SU;

·       Liczenie głosów, ustalenie wyniku wyborów;

·       Ogłoszenie wyniku wyborów;

3.      Zgłaszanie kandydatów

§1

Prawo zgłaszania kandydatów na członków Samorządu Uczniowskiego przysługuje wszystkim uczniom szkoły.

§2

Każda klasa ma obowiązek zgłosić maksymalnie trzech kandydatów.

§3

Listy kandydatów należy złożyć u  wychowawcy klasy, który ma obowiązek przekazania ich opiekunom SU najpóźniej 7 dni przed wyborami.

§4

Zgłoszenie powinno zawierać pisemne oświadczenie każdego kandydata o zgodzie na kandydowanie do SU, pozytywną opinię wychowawcy oraz dwóch nauczycieli uczących w/w kandydata.

§5

Komisja, najpóźniej 6 dni przed dniem głosowania, przyznaje numery wyborcze.

§6

Po przyznaniu numerów wyborczych kandydatom, Komisja sporządza i wywiesza w ogólnie dostępnym miejscu obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów i przyznanych im numerach.

4.      Kampania wyborcza

§1

Kampania wyborcza rozpoczyna się najpóźniej 6 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.

§2

Wszelkie plakaty, napisy i ulotki danego kandydata podlegają ochronie.

§3

Na terenie szkoły można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody opiekunów samorządu lub dyrekcji szkoły w wyznaczonych miejscach.

§4

Plakaty i hasła wyborcze właściwe komitety wyborcze zobowiązane są usunąć w ciągu 24 godzin po zakończeniu wyborów.

§5

Dzień poprzedzający wybory ogłasza się dniem ciszy przedwyborczej.

5.      Głosowanie

§1

Termin i miejsce głosowania ustalają opiekunowie SU podają do wiadomości publicznej.

§2

Zasady głosowania:

·       Głosować można tylko osobiście.

·       Głosowanie odbywa się w dniu wyborów, według grafiku sporządzonego przez opiekunów SU.

·       Każdy wyborca ma tylko jeden głos.

·       Na karcie do głosowania wyborca stawia X przy jednym wybranym kandydacie.

·       Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono więcej lub mniej niż jeden znak X przy nazwiskach kandydatów.

6.      Ustalenie wyników wyborów

§1

Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół głosowania.

§2

W protokole głosowania wymienia się:

- liczbę oddanych głosów;

- liczbę nieważnych głosów;

- liczbę głosów ważnych oddanych na każdego kandydata;

§3

Wyniki wyborów podawane są do publicznej wiadomości w 48 godzin po zakończeniu wyborów, przez wywieszenie protokołu w ogólnie dostępnym miejscu i przeczytanie protokołu przez radiowęzeł.

§4

3 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów wchodzi w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

§5

Jeżeli nowo wybrany przewodniczący SU jest uczniem ostatniej klasy w bieżącym roku szkolnym, wiceprzewodniczącym zostaje kolejny kandydat z listy, który uzyskał najwięcej głosów, ale nie jest uczniem ostatniej klasy w bieżącym roku szkolnym.

§6

W skład Rady SU nie może wchodzić uczeń, który w minionych latach z zachowania otrzymał ocenę niższą niż DOBRY na koniec roku szkolnego.

§7

Kadencja Rady SU trwa rok ( do następnych wyborów w kolejnym roku szkolnym).

7.      Odwołanie władz Samorządu Uczniowskiego.

§1

Radę SU można odwołać na polecenie dyrektora szkoły.

§2

Radę SU lub każdego z jego członków można odwołać, jeżeli złamie przepisy określone w regulaminie szkoły.

§3

W przypadku odwołania ze stanowiska przewodniczącego SU, jego funkcje przejmuje wiceprzewodniczący.

8.      Powołanie władz SU w przypadku odwołania poprzedniej rady SU.

§1

W przypadku odwołania wszystkich członków rady SU, przeprowadza się ponowne wybory do SU.

§2

Nową radę SU powołuje się w wyniku wyborów, według powyższej ordynacji wyborczej, jednak kampania wyborcza kandydatów ogranicza się do wywieszenia pełnej listy kandydatów wraz z przydzielonymi im numerami wyborczymi.

VII.          Przydział zadań

Szefowie sekcji dobierają sobie współpracowników spośród uczniów także spoza Rady.

1.      Poszczególne sekcje same organizują swoją pracę tak, aby najskuteczniej realizować swoje zadania.

2.      Zebrania Rady są protokołowane. Protokoły pisze opiekun SU lub osoba wyznaczona przez opiekuna.

3.      Na początku roku szkolnego Rada SU przygotowuje roczny plan pracy na podstawie propozycji zebranych od uczniów.

4.      Na koniec roku szkolnego rada SU oraz członkowie poszczególnych sekcji przygotowują roczne sprawozdanie z działalności SU.

 

VIII.       Opiekunem Samorządu Szkolnego jest nauczyciel wybrany przez uczniów lub mianowany przez dyrektora. Jego kandydaturę zatwierdza rada pedagogiczna.

Obowiązkiem opiekuna jest:

1.      Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły (np. pomoc przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych, zbiórce pieniędzy na cele charytatywne itp.)

2.      Zapewnianie niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządowej działalności uczniów.

3.      Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu oraz dysponowaniem jego funduszami.

4.      Informowanie o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

 

IX.              Fundusze Samorządu Szkolnego:

1.      Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

2.      Fundusze samorządu mogą być tworzone:

·        Z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych;

·        Ze zbiórki surowców wtórnych;

·        Z przeprowadzanego we wrześniu kiermaszu podręczników używanych (w kwocie 1 zł od każdej sprzedanej książki, po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem szkoły).

3.      Wszystkie operacje finansowe są dokumentowane w księdze finansowej Samorządu Szkolnego.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja